અંબાલા, હરિયાણા : સોના અને ચાંદીના ભાવ

અંબાલા : સોનાનો દર

08 .ગસ્ટ 2022
52,070
+260.00
તારીખ કિંમત બદલો
07 .ગસ્ટ 2022 51,810 +10.00
06 .ગસ્ટ 2022 51,800 +0.00
05 .ગસ્ટ 2022 51,800 -310.00
04 .ગસ્ટ 2022 52,110 -520.00
03 .ગસ્ટ 2022 52,630 +1,100.00
02 .ગસ્ટ 2022 51,530 +100.00
01 .ગસ્ટ 2022 51,430 -50.00
31 જુલાઈ 2022 51,480 -1,310.00
30 જુલાઈ 2022 52,790 +300.00
29 જુલાઈ 2022 52,490 +590.00
અંબાલા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 52,630
અંબાલા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,430
અંબાલા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 51,873
અંબાલા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 51,430
અંબાલા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (07 .ગસ્ટ) 51,810
અંબાલા સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,330
અંબાલા સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,480
અંબાલા સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 51,973
અંબાલા સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,690
અંબાલા સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 51,480
અંબાલા સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 52,900
અંબાલા સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,360
અંબાલા સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,064
અંબાલા સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,030
અંબાલા સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 51,900
અંબાલા સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 52,950
અંબાલા સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,030
અંબાલા સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 51,896
અંબાલા સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,450
અંબાલા સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,090
અંબાલા - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

અંબાલા : ચાંદીનો દર

08 .ગસ્ટ 2022
58,450.00
+980.00
તારીખ કિંમત બદલો
07 .ગસ્ટ 2022 57,470 +10.00
06 .ગસ્ટ 2022 57,460 +0.00
05 .ગસ્ટ 2022 57,460 -610.00
04 .ગસ્ટ 2022 58,070 +360.00
03 .ગસ્ટ 2022 57,710 +160.00
02 .ગસ્ટ 2022 57,550 -770.00
01 .ગસ્ટ 2022 58,320 +630.00
31 જુલાઈ 2022 57,690 -1,600.00
30 જુલાઈ 2022 59,290 +340.00
29 જુલાઈ 2022 58,950 +2,830.00
અંબાલા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 58,320
અંબાલા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,460
અંબાલા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 57,720
અંબાલા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 58,320
અંબાલા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (07 .ગસ્ટ) 57,470
અંબાલા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,840
અંબાલા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,670
અંબાલા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 57,994
અંબાલા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,680
અંબાલા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 57,690
અંબાલા ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,780
અંબાલા ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,430
અંબાલા ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,457
અંબાલા ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,540
અંબાલા ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,430
અંબાલા ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,400
અંબાલા ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,110
અંબાલા ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 62,893
અંબાલા ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,400
અંબાલા ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,320
અંબાલા - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ