જહાનાબાદ, બિહાર : સોના અને ચાંદીના ભાવ

જહાનાબાદ : સોનાનો દર

આજે 26 ઓક્ટોબર 2021
49,300
+410.00
તારીખ કિંમત બદલો
25 ઓક્ટોબર 2021 48,890 +400.00
24 ઓક્ટોબર 2021 48,490 +0.00
23 ઓક્ટોબર 2021 48,490 +0.00
22 ઓક્ટોબર 2021 48,490 -100.00
21 ઓક્ટોબર 2021 48,590 +230.00
20 ઓક્ટોબર 2021 48,360 -10.00
19 ઓક્ટોબર 2021 48,370 +80.00
18 ઓક્ટોબર 2021 48,290 -720.00
17 ઓક્ટોબર 2021 49,010 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 49,010 +0.00
જહાનાબાદ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 49,010
જહાનાબાદ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,350
જહાનાબાદ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 48,220
જહાનાબાદ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 47,380
જહાનાબાદ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (25 ઓક્ટોબર) 48,890
જહાનાબાદ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 48,610
જહાનાબાદ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 46,630
જહાનાબાદ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 47,686
જહાનાબાદ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 48,200
જહાનાબાદ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 46,630
જહાનાબાદ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 49,390
જહાનાબાદ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 46,940
જહાનાબાદ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 48,265
જહાનાબાદ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 49,390
જહાનાબાદ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 48,240
જહાનાબાદ સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 49,510
જહાનાબાદ સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,910
જહાનાબાદ સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 48,830
જહાનાબાદ સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 47,910
જહાનાબાદ સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 49,390
જહાનાબાદ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

જહાનાબાદ : ચાંદીનો દર

આજે 26 ઓક્ટોબર 2021
67,650.00
+490.00
તારીખ કિંમત બદલો
25 ઓક્ટોબર 2021 67,160 +660.00
24 ઓક્ટોબર 2021 66,500 +0.00
23 ઓક્ટોબર 2021 66,500 +0.00
22 ઓક્ટોબર 2021 66,500 -610.00
21 ઓક્ટોબર 2021 67,110 +1,180.00
20 ઓક્ટોબર 2021 65,930 +1,210.00
19 ઓક્ટોબર 2021 64,720 +0.00
18 ઓક્ટોબર 2021 64,720 +390.00
17 ઓક્ટોબર 2021 64,330 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 64,330 +0.00
જહાનાબાદ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 67,160
જહાનાબાદ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,980
જહાનાબાદ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 63,833
જહાનાબાદ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 60,980
જહાનાબાદ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (25 ઓક્ટોબર) 67,160
જહાનાબાદ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 66,790
જહાનાબાદ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,720
જહાનાબાદ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 63,700
જહાનાબાદ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 64,360
જહાનાબાદ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 59,720
જહાનાબાદ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 69,760
જહાનાબાદ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 63,130
જહાનાબાદ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 65,467
જહાનાબાદ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 69,760
જહાનાબાદ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 64,470
જહાનાબાદ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 71,800
જહાનાબાદ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 67,570
જહાનાબાદ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 69,949
જહાનાબાદ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 69,700
જહાનાબાદ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 69,760
જહાનાબાદ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ