પઠાણથિત્તા, કેરળ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

પઠાણથિત્તા : સોનાનો દર

27 સપ્ટેમ્બર 2023
58,340
-460.00
તારીખ કિંમત બદલો
26 સપ્ટેમ્બર 2023 58,800 -240.00
25 સપ્ટેમ્બર 2023 59,040 -260.00
24 સપ્ટેમ્બર 2023 59,300 +0.00
23 સપ્ટેમ્બર 2023 59,300 +10.00
22 સપ્ટેમ્બર 2023 59,290 +120.00
21 સપ્ટેમ્બર 2023 59,170 -560.00
20 સપ્ટેમ્બર 2023 59,730 +160.00
19 સપ્ટેમ્બર 2023 59,570 +0.00
18 સપ્ટેમ્બર 2023 59,570 +240.00
17 સપ્ટેમ્બર 2023 59,330 +10.00
પઠાણથિત્તા સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 59,730
પઠાણથિત્તા સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,800
પઠાણથિત્તા સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 59,297
પઠાણથિત્તા સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 59,660
પઠાણથિત્તા સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (26 સપ્ટેમ્બર) 58,800
પઠાણથિત્તા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,710
પઠાણથિત્તા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,480
પઠાણથિત્તા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 59,135
પઠાણથિત્તા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 59,520
પઠાણથિત્તા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 59,620
પઠાણથિત્તા સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 60,200
પઠાણથિત્તા સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,440
પઠાણથિત્તા સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 59,403
પઠાણથિત્તા સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 58,440
પઠાણથિત્તા સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 60,200
પઠાણથિત્તા સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 60,360
પઠાણથિત્તા સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,310
પઠાણથિત્તા સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 59,311
પઠાણથિત્તા સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 60,360
પઠાણથિત્તા સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 58,430
પઠાણથિત્તા - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

પઠાણથિત્તા : ચાંદીનો દર

27 સપ્ટેમ્બર 2023
70,980.00
-900.00
તારીખ કિંમત બદલો
26 સપ્ટેમ્બર 2023 71,880 -340.00
25 સપ્ટેમ્બર 2023 72,220 -1,220.00
24 સપ્ટેમ્બર 2023 73,440 +10.00
23 સપ્ટેમ્બર 2023 73,430 +0.00
22 સપ્ટેમ્બર 2023 73,430 +260.00
21 સપ્ટેમ્બર 2023 73,170 -140.00
20 સપ્ટેમ્બર 2023 73,310 +670.00
19 સપ્ટેમ્બર 2023 72,640 +0.00
18 સપ્ટેમ્બર 2023 72,640 +430.00
17 સપ્ટેમ્બર 2023 72,210 +0.00
પઠાણથિત્તા ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 75,060
પઠાણથિત્તા ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,940
પઠાણથિત્તા ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,699
પઠાણથિત્તા ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 75,050
પઠાણથિત્તા ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (26 સપ્ટેમ્બર) 71,880
પઠાણથિત્તા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 75,630
પઠાણથિત્તા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,100
પઠાણથિત્તા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 72,285
પઠાણથિત્તા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 74,280
પઠાણથિત્તા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 75,630
પઠાણથિત્તા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 76,640
પઠાણથિત્તા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,130
પઠાણથિત્તા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 73,836
પઠાણથિત્તા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 70,130
પઠાણથિત્તા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 75,720
પઠાણથિત્તા ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 74,200
પઠાણથિત્તા ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 68,500
પઠાણથિત્તા ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 71,663
પઠાણથિત્તા ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 72,920
પઠાણથિત્તા ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 70,120
પઠાણથિત્તા - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ