દાદરા અને નગર હવેલી : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

દાદરા અને નગર હવેલી : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
સિલવાસા 27 કુચ 2023 59,590

દાદરા અને નગર હવેલી : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
સિલવાસા 27 કુચ 2023 70,570