રામાનાથપુરમ, તામિલનાડુ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

રામાનાથપુરમ : સોનાનો દર

26 સપ્ટેમ્બર 2023
59,030
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
25 સપ્ટેમ્બર 2023 59,030 -260.00
24 સપ્ટેમ્બર 2023 59,290 +0.00
23 સપ્ટેમ્બર 2023 59,290 +10.00
22 સપ્ટેમ્બર 2023 59,280 +120.00
21 સપ્ટેમ્બર 2023 59,160 -560.00
20 સપ્ટેમ્બર 2023 59,720 +160.00
19 સપ્ટેમ્બર 2023 59,560 +0.00
18 સપ્ટેમ્બર 2023 59,560 +240.00
17 સપ્ટેમ્બર 2023 59,320 +10.00
16 સપ્ટેમ્બર 2023 59,310 +0.00
રામાનાથપુરમ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 59,720
રામાનાથપુરમ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,880
રામાનાથપુરમ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 59,322
રામાનાથપુરમ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 59,650
રામાનાથપુરમ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (25 સપ્ટેમ્બર) 59,030
રામાનાથપુરમ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,700
રામાનાથપુરમ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,470
રામાનાથપુરમ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 59,126
રામાનાથપુરમ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 59,510
રામાનાથપુરમ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 59,610
રામાનાથપુરમ સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 60,190
રામાનાથપુરમ સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,430
રામાનાથપુરમ સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 59,395
રામાનાથપુરમ સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 58,430
રામાનાથપુરમ સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 60,190
રામાનાથપુરમ સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 60,350
રામાનાથપુરમ સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,310
રામાનાથપુરમ સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 59,304
રામાનાથપુરમ સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 60,350
રામાનાથપુરમ સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 58,430
રામાનાથપુરમ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

રામાનાથપુરમ : ચાંદીનો દર

26 સપ્ટેમ્બર 2023
72,210.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
25 સપ્ટેમ્બર 2023 72,210 -1,220.00
24 સપ્ટેમ્બર 2023 73,430 +10.00
23 સપ્ટેમ્બર 2023 73,420 +0.00
22 સપ્ટેમ્બર 2023 73,420 +260.00
21 સપ્ટેમ્બર 2023 73,160 -140.00
20 સપ્ટેમ્બર 2023 73,300 +670.00
19 સપ્ટેમ્બર 2023 72,630 +0.00
18 સપ્ટેમ્બર 2023 72,630 +430.00
17 સપ્ટેમ્બર 2023 72,200 +0.00
16 સપ્ટેમ્બર 2023 72,200 +10.00
રામાનાથપુરમ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 75,050
રામાનાથપુરમ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,930
રામાનાથપુરમ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,753
રામાનાથપુરમ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 75,040
રામાનાથપુરમ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (25 સપ્ટેમ્બર) 72,210
રામાનાથપુરમ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 75,620
રામાનાથપુરમ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,090
રામાનાથપુરમ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 72,275
રામાનાથપુરમ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 74,270
રામાનાથપુરમ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 75,620
રામાનાથપુરમ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 76,630
રામાનાથપુરમ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,120
રામાનાથપુરમ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 73,826
રામાનાથપુરમ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 70,120
રામાનાથપુરમ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 75,710
રામાનાથપુરમ ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 74,190
રામાનાથપુરમ ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 68,490
રામાનાથપુરમ ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 71,653
રામાનાથપુરમ ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 72,910
રામાનાથપુરમ ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 70,110
રામાનાથપુરમ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ