સાગર, મધ્યપ્રદેશ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

સાગર : સોનાનો દર

14 .ગસ્ટ 2022
52,620
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
13 .ગસ્ટ 2022 52,620 +10.00
12 .ગસ્ટ 2022 52,610 +270.00
11 .ગસ્ટ 2022 52,340 +90.00
10 .ગસ્ટ 2022 52,250 -30.00
09 .ગસ્ટ 2022 52,280 +0.00
08 .ગસ્ટ 2022 52,280 +400.00
07 .ગસ્ટ 2022 51,880 +10.00
06 .ગસ્ટ 2022 51,870 +0.00
05 .ગસ્ટ 2022 51,870 -310.00
04 .ગસ્ટ 2022 52,180 -520.00
સાગર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 52,700
સાગર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,500
સાગર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 52,152
સાગર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 51,500
સાગર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (13 .ગસ્ટ) 52,620
સાગર સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,400
સાગર સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,550
સાગર સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 52,039
સાગર સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,750
સાગર સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 51,550
સાગર સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 52,970
સાગર સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,420
સાગર સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,128
સાગર સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,100
સાગર સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 51,970
સાગર સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 53,020
સાગર સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,090
સાગર સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 51,962
સાગર સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,520
સાગર સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,160
સાગર - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

સાગર : ચાંદીનો દર

14 .ગસ્ટ 2022
59,490.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
13 .ગસ્ટ 2022 59,490 +10.00
12 .ગસ્ટ 2022 59,480 +950.00
11 .ગસ્ટ 2022 58,530 -570.00
10 .ગસ્ટ 2022 59,100 -120.00
09 .ગસ્ટ 2022 59,220 +10.00
08 .ગસ્ટ 2022 59,210 +1,670.00
07 .ગસ્ટ 2022 57,540 +0.00
06 .ગસ્ટ 2022 57,540 +10.00
05 .ગસ્ટ 2022 57,530 -620.00
04 .ગસ્ટ 2022 58,150 +360.00
સાગર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,490
સાગર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,530
સાગર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 58,432
સાગર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 58,400
સાગર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (13 .ગસ્ટ) 59,490
સાગર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,920
સાગર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,740
સાગર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 58,069
સાગર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,760
સાગર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 57,760
સાગર ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,860
સાગર ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,510
સાગર ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,539
સાગર ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,620
સાગર ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,510
સાગર ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,480
સાગર ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,190
સાગર ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 62,973
સાગર ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,480
સાગર ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,400
સાગર - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ