રત્નાગિરિ, મહારાષ્ટ્ર : સોના અને ચાંદીના ભાવ

રત્નાગિરિ : સોનાનો દર

આજે 06 જુલાઈ 2022
53,340
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
05 જુલાઈ 2022 53,340 +210.00
04 જુલાઈ 2022 53,130 +1,430.00
03 જુલાઈ 2022 51,700 +0.00
02 જુલાઈ 2022 51,700 +0.00
01 જુલાઈ 2022 51,700 -220.00
30 જૂન 2022 51,920 -90.00
29 જૂન 2022 52,010 +170.00
28 જૂન 2022 51,840 +30.00
27 જૂન 2022 51,810 +30.00
26 જૂન 2022 51,780 +0.00
રત્નાગિરિ સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,340
રત્નાગિરિ સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,700
રત્નાગિરિ સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 52,314
રત્નાગિરિ સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,700
રત્નાગિરિ સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (05 જુલાઈ) 53,340
રત્નાગિરિ સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 52,910
રત્નાગિરિ સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,370
રત્નાગિરિ સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,076
રત્નાગિરિ સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,050
રત્નાગિરિ સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 51,920
રત્નાગિરિ સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 52,970
રત્નાગિરિ સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,040
રત્નાગિરિ સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 51,909
રત્નાગિરિ સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,460
રત્નાગિરિ સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,110
રત્નાગિરિ સોનાનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 54,520
રત્નાગિરિ સોનાનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 52,400
રત્નાગિરિ સોનાનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 53,341
રત્નાગિરિ સોનાનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 52,790
રત્નાગિરિ સોનાનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 52,460
રત્નાગિરિ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

રત્નાગિરિ : ચાંદીનો દર

આજે 06 જુલાઈ 2022
59,860.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
05 જુલાઈ 2022 59,860 +760.00
04 જુલાઈ 2022 59,100 -600.00
03 જુલાઈ 2022 59,700 +0.00
02 જુલાઈ 2022 59,700 +0.00
01 જુલાઈ 2022 59,700 -750.00
30 જૂન 2022 60,450 -480.00
29 જૂન 2022 60,930 -420.00
28 જૂન 2022 61,350 +200.00
27 જૂન 2022 61,150 +250.00
26 જૂન 2022 60,900 +0.00
રત્નાગિરિ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,860
રત્નાગિરિ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,100
રત્નાગિરિ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 59,612
રત્નાગિરિ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,700
રત્નાગિરિ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (05 જુલાઈ) 59,860
રત્નાગિરિ ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,800
રત્નાગિરિ ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,450
રત્નાગિરિ ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,475
રત્નાગિરિ ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,560
રત્નાગિરિ ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,450
રત્નાગિરિ ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,420
રત્નાગિરિ ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,130
રત્નાગિરિ ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 62,910
રત્નાગિરિ ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,420
રત્નાગિરિ ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,330
રત્નાગિરિ ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 71,620
રત્નાગિરિ ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 65,420
રત્નાગિરિ ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 68,773
રત્નાગિરિ ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 69,070
રત્નાગિરિ ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 65,420
રત્નાગિરિ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ