રત્નાગિરિ, મહારાષ્ટ્ર : સોના અને ચાંદીના ભાવ

રત્નાગિરિ : સોનાનો દર

23 સપ્ટેમ્બર 2023
59,110
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
22 સપ્ટેમ્બર 2023 59,110 +120.00
21 સપ્ટેમ્બર 2023 58,990 -550.00
20 સપ્ટેમ્બર 2023 59,540 +150.00
19 સપ્ટેમ્બર 2023 59,390 +10.00
18 સપ્ટેમ્બર 2023 59,380 +230.00
17 સપ્ટેમ્બર 2023 59,150 +10.00
16 સપ્ટેમ્બર 2023 59,140 +0.00
15 સપ્ટેમ્બર 2023 59,140 +430.00
14 સપ્ટેમ્બર 2023 58,710 -10.00
13 સપ્ટેમ્બર 2023 58,720 -40.00
રત્નાગિરિ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 59,540
રત્નાગિરિ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,710
રત્નાગિરિ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 59,167
રત્નાગિરિ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 59,480
રત્નાગિરિ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (22 સપ્ટેમ્બર) 59,110
રત્નાગિરિ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,530
રત્નાગિરિ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,300
રત્નાગિરિ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 58,955
રત્નાગિરિ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 59,340
રત્નાગિરિ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 59,440
રત્નાગિરિ સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 60,010
રત્નાગિરિ સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,260
રત્નાગિરિ સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 59,223
રત્નાગિરિ સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 58,260
રત્નાગિરિ સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 60,010
રત્નાગિરિ સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 60,180
રત્નાગિરિ સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,140
રત્નાગિરિ સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 59,132
રત્નાગિરિ સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 60,180
રત્નાગિરિ સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 58,260
રત્નાગિરિ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

રત્નાગિરિ : ચાંદીનો દર

23 સપ્ટેમ્બર 2023
73,200.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
22 સપ્ટેમ્બર 2023 73,200 +250.00
21 સપ્ટેમ્બર 2023 72,950 -140.00
20 સપ્ટેમ્બર 2023 73,090 +670.00
19 સપ્ટેમ્બર 2023 72,420 +0.00
18 સપ્ટેમ્બર 2023 72,420 +430.00
17 સપ્ટેમ્બર 2023 71,990 +0.00
16 સપ્ટેમ્બર 2023 71,990 +10.00
15 સપ્ટેમ્બર 2023 71,980 +1,260.00
14 સપ્ટેમ્બર 2023 70,720 -500.00
13 સપ્ટેમ્બર 2023 71,220 -480.00
રત્નાગિરિ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 74,830
રત્નાગિરિ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,720
રત્નાગિરિ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,505
રત્નાગિરિ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 74,820
રત્નાગિરિ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (22 સપ્ટેમ્બર) 73,200
રત્નાગિરિ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 75,400
રત્નાગિરિ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 69,880
રત્નાગિરિ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 72,063
રત્નાગિરિ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 74,050
રત્નાગિરિ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 75,400
રત્નાગિરિ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 76,410
રત્નાગિરિ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 69,910
રત્નાગિરિ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 73,611
રત્નાગિરિ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 69,910
રત્નાગિરિ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 75,490
રત્નાગિરિ ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 73,970
રત્નાગિરિ ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 68,290
રત્નાગિરિ ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 71,445
રત્નાગિરિ ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 72,700
રત્નાગિરિ ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 69,910
રત્નાગિરિ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ