જગિતીય, તેલંગાણા : સોના અને ચાંદીના ભાવ

જગિતીય : સોનાનો દર

14 .ગસ્ટ 2022
52,650
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
13 .ગસ્ટ 2022 52,650 +10.00
12 .ગસ્ટ 2022 52,640 +270.00
11 .ગસ્ટ 2022 52,370 +90.00
10 .ગસ્ટ 2022 52,280 -30.00
09 .ગસ્ટ 2022 52,310 +0.00
08 .ગસ્ટ 2022 52,310 +410.00
07 .ગસ્ટ 2022 51,900 +0.00
06 .ગસ્ટ 2022 51,900 +0.00
05 .ગસ્ટ 2022 51,900 -310.00
04 .ગસ્ટ 2022 52,210 -520.00
જગિતીય સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 52,730
જગિતીય સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,530
જગિતીય સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 52,181
જગિતીય સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 51,530
જગિતીય સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (13 .ગસ્ટ) 52,650
જગિતીય સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,430
જગિતીય સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,580
જગિતીય સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 52,068
જગિતીય સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,780
જગિતીય સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 51,580
જગિતીય સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 52,990
જગિતીય સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,450
જગિતીય સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,156
જગિતીય સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,130
જગિતીય સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 52,000
જગિતીય સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 53,050
જગિતીય સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,120
જગિતીય સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 51,989
જગિતીય સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,540
જગિતીય સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,190
જગિતીય - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

જગિતીય : ચાંદીનો દર

14 .ગસ્ટ 2022
59,520.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
13 .ગસ્ટ 2022 59,520 +10.00
12 .ગસ્ટ 2022 59,510 +950.00
11 .ગસ્ટ 2022 58,560 -570.00
10 .ગસ્ટ 2022 59,130 -120.00
09 .ગસ્ટ 2022 59,250 +10.00
08 .ગસ્ટ 2022 59,240 +1,670.00
07 .ગસ્ટ 2022 57,570 +0.00
06 .ગસ્ટ 2022 57,570 +10.00
05 .ગસ્ટ 2022 57,560 -620.00
04 .ગસ્ટ 2022 58,180 +360.00
જગિતીય ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,520
જગિતીય ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,560
જગિતીય ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 58,462
જગિતીય ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 58,430
જગિતીય ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (13 .ગસ્ટ) 59,520
જગિતીય ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,950
જગિતીય ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,770
જગિતીય ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 58,099
જગિતીય ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,790
જગિતીય ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 57,790
જગિતીય ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,900
જગિતીય ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,540
જગિતીય ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,572
જગિતીય ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,650
જગિતીય ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,540
જગિતીય ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,520
જગિતીય ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,220
જગિતીય ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 63,006
જગિતીય ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,520
જગિતીય ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,430
જગિતીય - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ