ચિત્તૌરગ., રાજસ્થાન : સોના અને ચાંદીના ભાવ

ચિત્તૌરગ. : સોનાનો દર

આજે 05 જુલાઈ 2022
53,130
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
04 જુલાઈ 2022 53,130 +1,440.00
03 જુલાઈ 2022 51,690 +0.00
02 જુલાઈ 2022 51,690 +0.00
01 જુલાઈ 2022 51,690 -220.00
30 જૂન 2022 51,910 -100.00
29 જૂન 2022 52,010 +180.00
28 જૂન 2022 51,830 +30.00
27 જૂન 2022 51,800 +30.00
26 જૂન 2022 51,770 +0.00
26 જૂન 2022 51,770 -150.00
ચિત્તૌરગ. સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,130
ચિત્તૌરગ. સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,690
ચિત્તૌરગ. સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 52,050
ચિત્તૌરગ. સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,690
ચિત્તૌરગ. સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (04 જુલાઈ) 53,130
ચિત્તૌરગ. સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 52,910
ચિત્તૌરગ. સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,360
ચિત્તૌરગ. સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,068
ચિત્તૌરગ. સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,040
ચિત્તૌરગ. સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 51,910
ચિત્તૌરગ. સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 52,960
ચિત્તૌરગ. સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,040
ચિત્તૌરગ. સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 51,902
ચિત્તૌરગ. સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,460
ચિત્તૌરગ. સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,100
ચિત્તૌરગ. સોનાનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 54,510
ચિત્તૌરગ. સોનાનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 52,390
ચિત્તૌરગ. સોનાનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 53,334
ચિત્તૌરગ. સોનાનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 52,790
ચિત્તૌરગ. સોનાનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 52,460
ચિત્તૌરગ. - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

ચિત્તૌરગ. : ચાંદીનો દર

આજે 05 જુલાઈ 2022
59,090.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
04 જુલાઈ 2022 59,090 -600.00
03 જુલાઈ 2022 59,690 +0.00
02 જુલાઈ 2022 59,690 +0.00
01 જુલાઈ 2022 59,690 -750.00
30 જૂન 2022 60,440 -490.00
29 જૂન 2022 60,930 -410.00
28 જૂન 2022 61,340 +200.00
27 જૂન 2022 61,140 +250.00
26 જૂન 2022 60,890 +0.00
26 જૂન 2022 60,890 -1,270.00
ચિત્તૌરગ. ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,690
ચિત્તૌરગ. ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,090
ચિત્તૌરગ. ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 59,540
ચિત્તૌરગ. ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,690
ચિત્તૌરગ. ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (04 જુલાઈ) 59,090
ચિત્તૌરગ. ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,790
ચિત્તૌરગ. ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,440
ચિત્તૌરગ. ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,467
ચિત્તૌરગ. ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,550
ચિત્તૌરગ. ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,440
ચિત્તૌરગ. ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,410
ચિત્તૌરગ. ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,120
ચિત્તૌરગ. ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 62,901
ચિત્તૌરગ. ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,410
ચિત્તૌરગ. ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,320
ચિત્તૌરગ. ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 71,610
ચિત્તૌરગ. ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 65,410
ચિત્તૌરગ. ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 68,763
ચિત્તૌરગ. ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 69,060
ચિત્તૌરગ. ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 65,410
ચિત્તૌરગ. - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ