રંગરેડ્ડી, તેલંગાણા : સોના અને ચાંદીના ભાવ

રંગરેડ્ડી : સોનાનો દર

01 ડિસેમ્બર 2022
53,420
+500.00
તારીખ કિંમત બદલો
30 નવેમ્બર 2022 52,920 +280.00
29 નવેમ્બર 2022 52,640 +240.00
28 નવેમ્બર 2022 52,400 -400.00
27 નવેમ્બર 2022 52,800 +10.00
26 નવેમ્બર 2022 52,790 +0.00
25 નવેમ્બર 2022 52,790 -140.00
24 નવેમ્બર 2022 52,930 +220.00
23 નવેમ્બર 2022 52,710 +190.00
22 નવેમ્બર 2022 52,520 -10.00
21 નવેમ્બર 2022 52,530 -350.00
રંગરેડ્ડી સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત
રંગરેડ્ડી સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય
રંગરેડ્ડી સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : સરેરાશ ભાવ
રંગરેડ્ડી સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ ()
રંગરેડ્ડી સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : બંધ ભાવ ()
રંગરેડ્ડી સોનાનો દર - નવેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 53,270
રંગરેડ્ડી સોનાનો દર - નવેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 50,310
રંગરેડ્ડી સોનાનો દર - નવેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 52,235
રંગરેડ્ડી સોનાનો દર - નવેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 નવેમ્બર) 50,670
રંગરેડ્ડી સોનાનો દર - નવેમ્બર : બંધ ભાવ (30 નવેમ્બર) 52,920
રંગરેડ્ડી સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 52,050
રંગરેડ્ડી સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 50,220
રંગરેડ્ડી સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 50,869
રંગરેડ્ડી સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 50,240
રંગરેડ્ડી સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (31 ઓક્ટોબર) 50,460
રંગરેડ્ડી સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 50,800
રંગરેડ્ડી સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 49,360
રંગરેડ્ડી સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 50,083
રંગરેડ્ડી સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 50,190
રંગરેડ્ડી સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 50,240
રંગરેડ્ડી - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

રંગરેડ્ડી : ચાંદીનો દર

01 ડિસેમ્બર 2022
64,530.00
+1,160.00
તારીખ કિંમત બદલો
30 નવેમ્બર 2022 63,370 +640.00
29 નવેમ્બર 2022 62,730 +1,630.00
28 નવેમ્બર 2022 61,100 -950.00
27 નવેમ્બર 2022 62,050 +10.00
26 નવેમ્બર 2022 62,040 +0.00
25 નવેમ્બર 2022 62,040 -230.00
24 નવેમ્બર 2022 62,270 +350.00
23 નવેમ્બર 2022 61,920 +690.00
22 નવેમ્બર 2022 61,230 +290.00
21 નવેમ્બર 2022 60,940 -250.00
રંગરેડ્ડી ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત
રંગરેડ્ડી ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય
રંગરેડ્ડી ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : સરેરાશ ભાવ
રંગરેડ્ડી ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ ()
રંગરેડ્ડી ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : બંધ ભાવ ()
રંગરેડ્ડી ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 63,370
રંગરેડ્ડી ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,520
રંગરેડ્ડી ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 61,416
રંગરેડ્ડી ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 નવેમ્બર) 59,060
રંગરેડ્ડી ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : બંધ ભાવ (30 નવેમ્બર) 63,370
રંગરેડ્ડી ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 61,890
રંગરેડ્ડી ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,360
રંગરેડ્ડી ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 58,132
રંગરેડ્ડી ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 56,890
રંગરેડ્ડી ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (31 ઓક્ટોબર) 57,840
રંગરેડ્ડી ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 58,000
રંગરેડ્ડી ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 52,440
રંગરેડ્ડી ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 55,515
રંગરેડ્ડી ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 52,440
રંગરેડ્ડી ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 56,880
રંગરેડ્ડી - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ