બંકુરા, પશ્ચિમ બંગાળ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

બંકુરા : સોનાનો દર

08 .ગસ્ટ 2022
52,090
+340.00
તારીખ કિંમત બદલો
07 .ગસ્ટ 2022 51,750 +0.00
06 .ગસ્ટ 2022 51,750 +0.00
05 .ગસ્ટ 2022 51,750 -310.00
04 .ગસ્ટ 2022 52,060 -520.00
03 .ગસ્ટ 2022 52,580 +1,110.00
02 .ગસ્ટ 2022 51,470 +90.00
01 .ગસ્ટ 2022 51,380 -50.00
31 જુલાઈ 2022 51,430 -1,310.00
30 જુલાઈ 2022 52,740 +300.00
29 જુલાઈ 2022 52,440 +600.00
બંકુરા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 52,580
બંકુરા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,380
બંકુરા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 51,820
બંકુરા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 51,380
બંકુરા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (07 .ગસ્ટ) 51,750
બંકુરા સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,280
બંકુરા સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,430
બંકુરા સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 51,919
બંકુરા સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,630
બંકુરા સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 51,430
બંકુરા સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 52,840
બંકુરા સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,310
બંકુરા સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,008
બંકુરા સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 51,980
બંકુરા સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 51,850
બંકુરા સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 52,900
બંકુરા સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 50,980
બંકુરા સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 51,843
બંકુરા સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,400
બંકુરા સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,040
બંકુરા - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

બંકુરા : ચાંદીનો દર

08 .ગસ્ટ 2022
58,700.00
+1,290.00
તારીખ કિંમત બદલો
07 .ગસ્ટ 2022 57,410 +10.00
06 .ગસ્ટ 2022 57,400 +0.00
05 .ગસ્ટ 2022 57,400 -610.00
04 .ગસ્ટ 2022 58,010 +360.00
03 .ગસ્ટ 2022 57,650 +160.00
02 .ગસ્ટ 2022 57,490 -770.00
01 .ગસ્ટ 2022 58,260 +630.00
31 જુલાઈ 2022 57,630 -1,590.00
30 જુલાઈ 2022 59,220 +330.00
29 જુલાઈ 2022 58,890 +2,830.00
બંકુરા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 58,260
બંકુરા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,400
બંકુરા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 57,660
બંકુરા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 58,260
બંકુરા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (07 .ગસ્ટ) 57,410
બંકુરા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,780
બંકુરા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,610
બંકુરા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 57,934
બંકુરા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,620
બંકુરા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 57,630
બંકુરા ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,720
બંકુરા ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,370
બંકુરા ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,396
બંકુરા ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,480
બંકુરા ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,370
બંકુરા ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,330
બંકુરા ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,050
બંકુરા ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 62,829
બંકુરા ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,330
બંકુરા ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,250
બંકુરા - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ