રાજસમંદ, રાજસ્થાન : સોના અને ચાંદીના ભાવ

રાજસમંદ : સોનાનો દર

03 ઓક્ટોબર 2022
50,360
+200.00
તારીખ કિંમત બદલો
02 ઓક્ટોબર 2022 50,160 +0.00
01 ઓક્ટોબર 2022 50,160 +10.00
30 સપ્ટેમ્બર 2022 50,150 +80.00
29 સપ્ટેમ્બર 2022 50,070 +160.00
28 સપ્ટેમ્બર 2022 49,910 +440.00
27 સપ્ટેમ્બર 2022 49,470 +190.00
26 સપ્ટેમ્બર 2022 49,280 -270.00
25 સપ્ટેમ્બર 2022 49,550 +10.00
24 સપ્ટેમ્બર 2022 49,540 +0.00
23 સપ્ટેમ્બર 2022 49,540 -590.00
રાજસમંદ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 50,160
રાજસમંદ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 50,160
રાજસમંદ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 50,160
રાજસમંદ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 50,160
રાજસમંદ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (02 ઓક્ટોબર) 50,160
રાજસમંદ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 50,710
રાજસમંદ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 49,280
રાજસમંદ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 49,998
રાજસમંદ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 50,100
રાજસમંદ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 50,150
રાજસમંદ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 52,640
રાજસમંદ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 50,790
રાજસમંદ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 51,753
રાજસમંદ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 51,440
રાજસમંદ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 50,790
રાજસમંદ સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,340
રાજસમંદ સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,490
રાજસમંદ સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 51,979
રાજસમંદ સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,690
રાજસમંદ સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 51,490
રાજસમંદ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

રાજસમંદ : ચાંદીનો દર

03 ઓક્ટોબર 2022
57,340.00
+550.00
તારીખ કિંમત બદલો
02 ઓક્ટોબર 2022 56,790 +0.00
01 ઓક્ટોબર 2022 56,790 +10.00
30 સપ્ટેમ્બર 2022 56,780 +790.00
29 સપ્ટેમ્બર 2022 55,990 -450.00
28 સપ્ટેમ્બર 2022 56,440 +1,110.00
27 સપ્ટેમ્બર 2022 55,330 +120.00
26 સપ્ટેમ્બર 2022 55,210 -960.00
25 સપ્ટેમ્બર 2022 56,170 +10.00
24 સપ્ટેમ્બર 2022 56,160 +0.00
23 સપ્ટેમ્બર 2022 56,160 -1,740.00
રાજસમંદ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 56,790
રાજસમંદ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 56,790
રાજસમંદ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 56,790
રાજસમંદ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 56,790
રાજસમંદ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (02 ઓક્ટોબર) 56,790
રાજસમંદ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 57,900
રાજસમંદ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 52,350
રાજસમંદ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 55,420
રાજસમંદ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 52,350
રાજસમંદ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 56,780
રાજસમંદ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,420
રાજસમંદ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 54,010
રાજસમંદ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 56,923
રાજસમંદ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 58,330
રાજસમંદ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 54,020
રાજસમંદ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,850
રાજસમંદ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,670
રાજસમંદ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 58,001
રાજસમંદ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,690
રાજસમંદ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 57,690
રાજસમંદ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ