દમણ અને દીવ : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

દમણ અને દીવ : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
દમણ 22 કુચ 2023 58,880
દીવ 22 કુચ 2023 58,880

દમણ અને દીવ : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
દમણ 22 કુચ 2023 68,560
દીવ 22 કુચ 2023 68,560