દમણ અને દીવ : સોના અને ચાંદીના ભાવ, દમણ અને દીવ સોનાના દરો, દમણ અને દીવ ચાંદીના દરો

દમણ અને દીવ : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

દમણ અને દીવ : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
દમણ 20 મે 2022 51,810
દીવ 20 મે 2022 51,810

દમણ અને દીવ : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
દમણ 20 મે 2022 63,100
દીવ 20 મે 2022 63,100