દમણ અને દીવ : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

દમણ અને દીવ : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
દમણ 23 ઓક્ટોબર 2021 48,590
દીવ 23 ઓક્ટોબર 2021 48,590

દમણ અને દીવ : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
દમણ 23 ઓક્ટોબર 2021 66,640
દીવ 23 ઓક્ટોબર 2021 66,640