દમણ અને દીવ : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

દમણ અને દીવ : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
દમણ 24 જુલાઈ 2024 68,830
દીવ 24 જુલાઈ 2024 68,830

દમણ અને દીવ : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
દમણ 24 જુલાઈ 2024 85,120
દીવ 24 જુલાઈ 2024 85,120