તુમ્કુર, કર્ણાટક : સોના અને ચાંદીના ભાવ

તુમ્કુર : સોનાનો દર

આજે 23 ઓક્ટોબર 2021
48,550
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
22 ઓક્ટોબર 2021 48,550 -100.00
21 ઓક્ટોબર 2021 48,650 +220.00
20 ઓક્ટોબર 2021 48,430 -10.00
19 ઓક્ટોબર 2021 48,440 +80.00
18 ઓક્ટોબર 2021 48,360 -720.00
17 ઓક્ટોબર 2021 49,080 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 49,080 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 49,080 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 49,080 +740.00
13 ઓક્ટોબર 2021 48,340 +150.00
તુમ્કુર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 49,080
તુમ્કુર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,410
તુમ્કુર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 48,230
તુમ્કુર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 47,450
તુમ્કુર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (22 ઓક્ટોબર) 48,550
તુમ્કુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 48,680
તુમ્કુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 46,690
તુમ્કુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 47,747
તુમ્કુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 48,260
તુમ્કુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 46,690
તુમ્કુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 49,450
તુમ્કુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,000
તુમ્કુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 48,328
તુમ્કુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 49,450
તુમ્કુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 48,310
તુમ્કુર સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 49,570
તુમ્કુર સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,970
તુમ્કુર સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 48,893
તુમ્કુર સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 47,970
તુમ્કુર સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 49,450
તુમ્કુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

તુમ્કુર : ચાંદીનો દર

આજે 23 ઓક્ટોબર 2021
66,590.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
22 ઓક્ટોબર 2021 66,590 -610.00
21 ઓક્ટોબર 2021 67,200 +1,190.00
20 ઓક્ટોબર 2021 66,010 +1,210.00
19 ઓક્ટોબર 2021 64,800 +0.00
18 ઓક્ટોબર 2021 64,800 +390.00
17 ઓક્ટોબર 2021 64,410 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 64,410 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 64,410 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 64,410 +1,330.00
13 ઓક્ટોબર 2021 63,080 -160.00
તુમ્કુર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 67,200
તુમ્કુર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 61,060
તુમ્કુર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 63,520
તુમ્કુર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 61,060
તુમ્કુર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (22 ઓક્ટોબર) 66,590
તુમ્કુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 66,870
તુમ્કુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,800
તુમ્કુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 63,783
તુમ્કુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 64,440
તુમ્કુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 59,800
તુમ્કુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 69,850
તુમ્કુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 63,220
તુમ્કુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 65,551
તુમ્કુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 69,850
તુમ્કુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 64,550
તુમ્કુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 71,890
તુમ્કુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 67,660
તુમ્કુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 70,040
તુમ્કુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 69,790
તુમ્કુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 69,850
તુમ્કુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ