કાનપુર રૂરલ, ઉત્તરપ્રદેશ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

કાનપુર રૂરલ : સોનાનો દર

28 સપ્ટેમ્બર 2023
57,760
-130.00
તારીખ કિંમત બદલો
27 સપ્ટેમ્બર 2023 57,890 -750.00
26 સપ્ટેમ્બર 2023 58,640 -240.00
25 સપ્ટેમ્બર 2023 58,880 -260.00
24 સપ્ટેમ્બર 2023 59,140 +10.00
23 સપ્ટેમ્બર 2023 59,130 +0.00
22 સપ્ટેમ્બર 2023 59,130 +130.00
21 સપ્ટેમ્બર 2023 59,000 -560.00
20 સપ્ટેમ્બર 2023 59,560 +160.00
19 સપ્ટેમ્બર 2023 59,400 +0.00
18 સપ્ટેમ્બર 2023 59,400 +240.00
કાનપુર રૂરલ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 59,560
કાનપુર રૂરલ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,890
કાનપુર રૂરલ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 59,100
કાનપુર રૂરલ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 59,500
કાનપુર રૂરલ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (27 સપ્ટેમ્બર) 57,890
કાનપુર રૂરલ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,540
કાનપુર રૂરલ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,310
કાનપુર રૂરલ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 58,971
કાનપુર રૂરલ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 59,350
કાનપુર રૂરલ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 59,460
કાનપુર રૂરલ સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 60,030
કાનપુર રૂરલ સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,280
કાનપુર રૂરલ સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 59,239
કાનપુર રૂરલ સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 58,280
કાનપુર રૂરલ સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 60,030
કાનપુર રૂરલ સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 60,190
કાનપુર રૂરલ સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,150
કાનપુર રૂરલ સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 59,147
કાનપુર રૂરલ સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 60,190
કાનપુર રૂરલ સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 58,270
કાનપુર રૂરલ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

કાનપુર રૂરલ : ચાંદીનો દર

28 સપ્ટેમ્બર 2023
70,480.00
-50.00
તારીખ કિંમત બદલો
27 સપ્ટેમ્બર 2023 70,530 -1,150.00
26 સપ્ટેમ્બર 2023 71,680 -340.00
25 સપ્ટેમ્બર 2023 72,020 -1,210.00
24 સપ્ટેમ્બર 2023 73,230 +0.00
23 સપ્ટેમ્બર 2023 73,230 +10.00
22 સપ્ટેમ્બર 2023 73,220 +250.00
21 સપ્ટેમ્બર 2023 72,970 -140.00
20 સપ્ટેમ્બર 2023 73,110 +670.00
19 સપ્ટેમ્બર 2023 72,440 +0.00
18 સપ્ટેમ્બર 2023 72,440 +430.00
કાનપુર રૂરલ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 74,850
કાનપુર રૂરલ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,530
કાનપુર રૂરલ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,452
કાનપુર રૂરલ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 74,840
કાનપુર રૂરલ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (27 સપ્ટેમ્બર) 70,530
કાનપુર રૂરલ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 75,420
કાનપુર રૂરલ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 69,900
કાનપુર રૂરલ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 72,083
કાનપુર રૂરલ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 74,070
કાનપુર રૂરલ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 75,420
કાનપુર રૂરલ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 76,430
કાનપુર રૂરલ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 69,930
કાનપુર રૂરલ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 73,631
કાનપુર રૂરલ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 69,930
કાનપુર રૂરલ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 75,510
કાનપુર રૂરલ ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 73,990
કાનપુર રૂરલ ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 68,310
કાનપુર રૂરલ ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 71,464
કાનપુર રૂરલ ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 72,720
કાનપુર રૂરલ ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 69,930
કાનપુર રૂરલ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ