યદાદ્રી ભુવનગિરિ, તેલંગાણા : સોના અને ચાંદીના ભાવ

યદાદ્રી ભુવનગિરિ : સોનાનો દર

23 સપ્ટેમ્બર 2023
59,210
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
22 સપ્ટેમ્બર 2023 59,210 +130.00
21 સપ્ટેમ્બર 2023 59,080 -560.00
20 સપ્ટેમ્બર 2023 59,640 +160.00
19 સપ્ટેમ્બર 2023 59,480 +0.00
18 સપ્ટેમ્બર 2023 59,480 +240.00
17 સપ્ટેમ્બર 2023 59,240 +0.00
16 સપ્ટેમ્બર 2023 59,240 +10.00
15 સપ્ટેમ્બર 2023 59,230 +430.00
14 સપ્ટેમ્બર 2023 58,800 -20.00
13 સપ્ટેમ્બર 2023 58,820 -30.00
યદાદ્રી ભુવનગિરિ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 59,640
યદાદ્રી ભુવનગિરિ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,800
યદાદ્રી ભુવનગિરિ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 59,261
યદાદ્રી ભુવનગિરિ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 59,580
યદાદ્રી ભુવનગિરિ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (22 સપ્ટેમ્બર) 59,210
યદાદ્રી ભુવનગિરિ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,620
યદાદ્રી ભુવનગિરિ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,390
યદાદ્રી ભુવનગિરિ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 59,049
યદાદ્રી ભુવનગિરિ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 59,430
યદાદ્રી ભુવનગિરિ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 59,530
યદાદ્રી ભુવનગિરિ સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 60,110
યદાદ્રી ભુવનગિરિ સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,350
યદાદ્રી ભુવનગિરિ સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 59,316
યદાદ્રી ભુવનગિરિ સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 58,350
યદાદ્રી ભુવનગિરિ સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 60,110
યદાદ્રી ભુવનગિરિ સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 60,270
યદાદ્રી ભુવનગિરિ સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,230
યદાદ્રી ભુવનગિરિ સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 59,224
યદાદ્રી ભુવનગિરિ સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 60,270
યદાદ્રી ભુવનગિરિ સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 58,350
યદાદ્રી ભુવનગિરિ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

યદાદ્રી ભુવનગિરિ : ચાંદીનો દર

23 સપ્ટેમ્બર 2023
73,320.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
22 સપ્ટેમ્બર 2023 73,320 +260.00
21 સપ્ટેમ્બર 2023 73,060 -150.00
20 સપ્ટેમ્બર 2023 73,210 +670.00
19 સપ્ટેમ્બર 2023 72,540 +10.00
18 સપ્ટેમ્બર 2023 72,530 +420.00
17 સપ્ટેમ્બર 2023 72,110 +10.00
16 સપ્ટેમ્બર 2023 72,100 +10.00
15 સપ્ટેમ્બર 2023 72,090 +1,260.00
14 સપ્ટેમ્બર 2023 70,830 -500.00
13 સપ્ટેમ્બર 2023 71,330 -490.00
યદાદ્રી ભુવનગિરિ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 74,950
યદાદ્રી ભુવનગિરિ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,830
યદાદ્રી ભુવનગિરિ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,620
યદાદ્રી ભુવનગિરિ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 74,940
યદાદ્રી ભુવનગિરિ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (22 સપ્ટેમ્બર) 73,320
યદાદ્રી ભુવનગિરિ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 75,520
યદાદ્રી ભુવનગિરિ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,000
યદાદ્રી ભુવનગિરિ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 72,178
યદાદ્રી ભુવનગિરિ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 74,170
યદાદ્રી ભુવનગિરિ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 75,520
યદાદ્રી ભુવનગિરિ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 76,530
યદાદ્રી ભુવનગિરિ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,030
યદાદ્રી ભુવનગિરિ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 73,728
યદાદ્રી ભુવનગિરિ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 70,030
યદાદ્રી ભુવનગિરિ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 75,610
યદાદ્રી ભુવનગિરિ ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 74,090
યદાદ્રી ભુવનગિરિ ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 68,400
યદાદ્રી ભુવનગિરિ ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 71,558
યદાદ્રી ભુવનગિરિ ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 72,810
યદાદ્રી ભુવનગિરિ ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 70,020
યદાદ્રી ભુવનગિરિ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ