કોમરામ ભીમ આસિફાબા, તેલંગાણા : સોના અને ચાંદીના ભાવ

કોમરામ ભીમ આસિફાબા : સોનાનો દર

આજે 02 જુલાઈ 2022
51,780
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
01 જુલાઈ 2022 51,780 -220.00
30 જૂન 2022 52,000 -90.00
29 જૂન 2022 52,090 +170.00
28 જૂન 2022 51,920 +30.00
27 જૂન 2022 51,890 +30.00
26 જૂન 2022 51,860 +0.00
26 જૂન 2022 51,860 -140.00
21 જૂન 2022 52,000 -110.00
20 જૂન 2022 52,110 -150.00
19 જૂન 2022 52,260 +0.00
કોમરામ ભીમ આસિફાબા સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 51,780
કોમરામ ભીમ આસિફાબા સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,780
કોમરામ ભીમ આસિફાબા સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 51,780
કોમરામ ભીમ આસિફાબા સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,780
કોમરામ ભીમ આસિફાબા સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (01 જુલાઈ) 51,780
કોમરામ ભીમ આસિફાબા સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 52,990
કોમરામ ભીમ આસિફાબા સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,450
કોમરામ ભીમ આસિફાબા સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,156
કોમરામ ભીમ આસિફાબા સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,130
કોમરામ ભીમ આસિફાબા સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 52,000
કોમરામ ભીમ આસિફાબા સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 53,050
કોમરામ ભીમ આસિફાબા સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,120
કોમરામ ભીમ આસિફાબા સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 51,989
કોમરામ ભીમ આસિફાબા સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,540
કોમરામ ભીમ આસિફાબા સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,190
કોમરામ ભીમ આસિફાબા સોનાનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 54,600
કોમરામ ભીમ આસિફાબા સોનાનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 52,480
કોમરામ ભીમ આસિફાબા સોનાનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 53,423
કોમરામ ભીમ આસિફાબા સોનાનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 52,880
કોમરામ ભીમ આસિફાબા સોનાનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 52,540
કોમરામ ભીમ આસિફાબા - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

કોમરામ ભીમ આસિફાબા : ચાંદીનો દર

આજે 02 જુલાઈ 2022
59,790.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
01 જુલાઈ 2022 59,790 -750.00
30 જૂન 2022 60,540 -490.00
29 જૂન 2022 61,030 -420.00
28 જૂન 2022 61,450 +210.00
27 જૂન 2022 61,240 +250.00
26 જૂન 2022 60,990 +0.00
26 જૂન 2022 60,990 -1,270.00
21 જૂન 2022 62,260 -200.00
20 જૂન 2022 62,460 -610.00
19 જૂન 2022 63,070 +0.00
કોમરામ ભીમ આસિફાબા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,790
કોમરામ ભીમ આસિફાબા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,790
કોમરામ ભીમ આસિફાબા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 59,790
કોમરામ ભીમ આસિફાબા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,790
કોમરામ ભીમ આસિફાબા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (01 જુલાઈ) 59,790
કોમરામ ભીમ આસિફાબા ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,900
કોમરામ ભીમ આસિફાબા ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,540
કોમરામ ભીમ આસિફાબા ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,572
કોમરામ ભીમ આસિફાબા ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,650
કોમરામ ભીમ આસિફાબા ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,540
કોમરામ ભીમ આસિફાબા ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,520
કોમરામ ભીમ આસિફાબા ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,220
કોમરામ ભીમ આસિફાબા ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 63,006
કોમરામ ભીમ આસિફાબા ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,520
કોમરામ ભીમ આસિફાબા ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,430
કોમરામ ભીમ આસિફાબા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 71,730
કોમરામ ભીમ આસિફાબા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 65,520
કોમરામ ભીમ આસિફાબા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 68,879
કોમરામ ભીમ આસિફાબા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 69,180
કોમરામ ભીમ આસિફાબા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 65,520
કોમરામ ભીમ આસિફાબા - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ