મેઘાલય : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

મેઘાલય : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
પૂર્વ ગારો હિલ્સ 08 .ગસ્ટ 2022 52,310
પૂર્વ જૈંટીયા હિલ્સ 08 .ગસ્ટ 2022 52,310
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ 08 .ગસ્ટ 2022 52,310
જૈંટીયા હિલ્સ 08 .ગસ્ટ 2022 52,310
રી ભોઇ 08 .ગસ્ટ 2022 52,310
દક્ષિણ ગેરો હિલ્સ 08 .ગસ્ટ 2022 52,310
દક્ષિણ પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ 08 .ગસ્ટ 2022 52,310
પશ્ચિમ ગેરો હિલ્સ 08 .ગસ્ટ 2022 52,310
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ 08 .ગસ્ટ 2022 52,310

મેઘાલય : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
પૂર્વ ગારો હિલ્સ 08 .ગસ્ટ 2022 58,960
પૂર્વ જૈંટીયા હિલ્સ 08 .ગસ્ટ 2022 58,960
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ 08 .ગસ્ટ 2022 58,960
જૈંટીયા હિલ્સ 08 .ગસ્ટ 2022 58,960
રી ભોઇ 08 .ગસ્ટ 2022 58,960
દક્ષિણ ગેરો હિલ્સ 08 .ગસ્ટ 2022 58,960
દક્ષિણ પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ 08 .ગસ્ટ 2022 58,960
પશ્ચિમ ગેરો હિલ્સ 08 .ગસ્ટ 2022 58,960
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ 08 .ગસ્ટ 2022 58,960