નાગાંવ, આસામ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

નાગાંવ : સોનાનો દર

18 .ગસ્ટ 2022
51,810
+190.00
તારીખ કિંમત બદલો
17 .ગસ્ટ 2022 51,620 -340.00
16 .ગસ્ટ 2022 51,960 -720.00
15 .ગસ્ટ 2022 52,680 +0.00
14 .ગસ્ટ 2022 52,680 +10.00
13 .ગસ્ટ 2022 52,670 +0.00
12 .ગસ્ટ 2022 52,670 +270.00
11 .ગસ્ટ 2022 52,400 +100.00
10 .ગસ્ટ 2022 52,300 -40.00
09 .ગસ્ટ 2022 52,340 +10.00
08 .ગસ્ટ 2022 52,330 +400.00
નાગાંવ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 52,760
નાગાંવ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,550
નાગાંવ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 52,214
નાગાંવ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 51,550
નાગાંવ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (17 .ગસ્ટ) 51,620
નાગાંવ સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,450
નાગાંવ સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,600
નાગાંવ સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 52,093
નાગાંવ સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,810
નાગાંવ સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 51,600
નાગાંવ સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 53,020
નાગાંવ સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,480
નાગાંવ સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,184
નાગાંવ સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,150
નાગાંવ સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 52,020
નાગાંવ સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 53,080
નાગાંવ સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,150
નાગાંવ સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 52,015
નાગાંવ સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,570
નાગાંવ સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,220
નાગાંવ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

નાગાંવ : ચાંદીનો દર

18 .ગસ્ટ 2022
57,260.00
+120.00
તારીખ કિંમત બદલો
17 .ગસ્ટ 2022 57,140 -840.00
16 .ગસ્ટ 2022 57,980 -1,580.00
15 .ગસ્ટ 2022 59,560 +10.00
14 .ગસ્ટ 2022 59,550 +0.00
13 .ગસ્ટ 2022 59,550 +10.00
12 .ગસ્ટ 2022 59,540 +950.00
11 .ગસ્ટ 2022 58,590 -570.00
10 .ગસ્ટ 2022 59,160 -120.00
09 .ગસ્ટ 2022 59,280 +10.00
08 .ગસ્ટ 2022 59,270 +1,670.00
નાગાંવ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,560
નાગાંવ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,140
નાગાંવ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 58,507
નાગાંવ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 58,460
નાગાંવ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (17 .ગસ્ટ) 57,140
નાગાંવ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,980
નાગાંવ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,800
નાગાંવ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 58,128
નાગાંવ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,820
નાગાંવ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 57,820
નાગાંવ ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,930
નાગાંવ ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,570
નાગાંવ ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,603
નાગાંવ ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,690
નાગાંવ ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,570
નાગાંવ ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,550
નાગાંવ ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,250
નાગાંવ ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 63,039
નાગાંવ ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,550
નાગાંવ ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,460
નાગાંવ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ