થંજાવુર, તામિલનાડુ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

થંજાવુર : સોનાનો દર

23 સપ્ટેમ્બર 2023
59,280
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
22 સપ્ટેમ્બર 2023 59,280 +120.00
21 સપ્ટેમ્બર 2023 59,160 -560.00
20 સપ્ટેમ્બર 2023 59,720 +160.00
19 સપ્ટેમ્બર 2023 59,560 +0.00
18 સપ્ટેમ્બર 2023 59,560 +240.00
17 સપ્ટેમ્બર 2023 59,320 +10.00
16 સપ્ટેમ્બર 2023 59,310 +0.00
15 સપ્ટેમ્બર 2023 59,310 +430.00
14 સપ્ટેમ્બર 2023 58,880 -10.00
13 સપ્ટેમ્બર 2023 58,890 -40.00
થંજાવુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 59,720
થંજાવુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,880
થંજાવુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 59,338
થંજાવુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 59,650
થંજાવુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (22 સપ્ટેમ્બર) 59,280
થંજાવુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,700
થંજાવુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,470
થંજાવુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 59,126
થંજાવુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 59,510
થંજાવુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 59,610
થંજાવુર સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 60,190
થંજાવુર સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,430
થંજાવુર સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 59,395
થંજાવુર સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 58,430
થંજાવુર સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 60,190
થંજાવુર સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 60,350
થંજાવુર સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,310
થંજાવુર સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 59,304
થંજાવુર સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 60,350
થંજાવુર સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 58,430
થંજાવુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

થંજાવુર : ચાંદીનો દર

23 સપ્ટેમ્બર 2023
73,420.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
22 સપ્ટેમ્બર 2023 73,420 +260.00
21 સપ્ટેમ્બર 2023 73,160 -140.00
20 સપ્ટેમ્બર 2023 73,300 +670.00
19 સપ્ટેમ્બર 2023 72,630 +0.00
18 સપ્ટેમ્બર 2023 72,630 +430.00
17 સપ્ટેમ્બર 2023 72,200 +0.00
16 સપ્ટેમ્બર 2023 72,200 +10.00
15 સપ્ટેમ્બર 2023 72,190 +1,260.00
14 સપ્ટેમ્બર 2023 70,930 -490.00
13 સપ્ટેમ્બર 2023 71,420 -490.00
થંજાવુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 75,050
થંજાવુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,930
થંજાવુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,716
થંજાવુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 75,040
થંજાવુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (22 સપ્ટેમ્બર) 73,420
થંજાવુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 75,620
થંજાવુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,090
થંજાવુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 72,275
થંજાવુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 74,270
થંજાવુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 75,620
થંજાવુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 76,630
થંજાવુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,120
થંજાવુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 73,826
થંજાવુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 70,120
થંજાવુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 75,710
થંજાવુર ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 74,190
થંજાવુર ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 68,490
થંજાવુર ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 71,653
થંજાવુર ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 72,910
થંજાવુર ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 70,110
થંજાવુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ