વિલુપુરમ, તામિલનાડુ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

વિલુપુરમ : સોનાનો દર

14 .ગસ્ટ 2022
52,720
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
13 .ગસ્ટ 2022 52,720 +10.00
12 .ગસ્ટ 2022 52,710 +270.00
11 .ગસ્ટ 2022 52,440 +100.00
10 .ગસ્ટ 2022 52,340 -40.00
09 .ગસ્ટ 2022 52,380 +0.00
08 .ગસ્ટ 2022 52,380 +410.00
07 .ગસ્ટ 2022 51,970 +0.00
06 .ગસ્ટ 2022 51,970 +0.00
05 .ગસ્ટ 2022 51,970 -310.00
04 .ગસ્ટ 2022 52,280 -520.00
વિલુપુરમ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 52,800
વિલુપુરમ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,600
વિલુપુરમ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 52,250
વિલુપુરમ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 51,600
વિલુપુરમ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (13 .ગસ્ટ) 52,720
વિલુપુરમ સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,490
વિલુપુરમ સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,640
વિલુપુરમ સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 52,133
વિલુપુરમ સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,850
વિલુપુરમ સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 51,640
વિલુપુરમ સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 53,060
વિલુપુરમ સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,520
વિલુપુરમ સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,224
વિલુપુરમ સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,190
વિલુપુરમ સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 52,060
વિલુપુરમ સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 53,120
વિલુપુરમ સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,190
વિલુપુરમ સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 52,056
વિલુપુરમ સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,610
વિલુપુરમ સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,260
વિલુપુરમ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

વિલુપુરમ : ચાંદીનો દર

14 .ગસ્ટ 2022
59,600.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
13 .ગસ્ટ 2022 59,600 +10.00
12 .ગસ્ટ 2022 59,590 +950.00
11 .ગસ્ટ 2022 58,640 -570.00
10 .ગસ્ટ 2022 59,210 -120.00
09 .ગસ્ટ 2022 59,330 +10.00
08 .ગસ્ટ 2022 59,320 +1,670.00
07 .ગસ્ટ 2022 57,650 +0.00
06 .ગસ્ટ 2022 57,650 +10.00
05 .ગસ્ટ 2022 57,640 -620.00
04 .ગસ્ટ 2022 58,260 +370.00
વિલુપુરમ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,600
વિલુપુરમ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,640
વિલુપુરમ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 58,541
વિલુપુરમ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 58,510
વિલુપુરમ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (13 .ગસ્ટ) 59,600
વિલુપુરમ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 60,030
વિલુપુરમ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,840
વિલુપુરમ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 58,174
વિલુપુરમ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,870
વિલુપુરમ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 57,870
વિલુપુરમ ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,980
વિલુપુરમ ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,620
વિલુપુરમ ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,652
વિલુપુરમ ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,730
વિલુપુરમ ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,620
વિલુપુરમ ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,600
વિલુપુરમ ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,300
વિલુપુરમ ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 63,087
વિલુપુરમ ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,600
વિલુપુરમ ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,510
વિલુપુરમ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ