ચંપાવાટ, ઉત્તરાખંડ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

ચંપાવાટ : સોનાનો દર

10 .ગસ્ટ 2022
52,300
+40.00
તારીખ કિંમત બદલો
09 .ગસ્ટ 2022 52,260 +10.00
08 .ગસ્ટ 2022 52,250 +400.00
07 .ગસ્ટ 2022 51,850 +0.00
06 .ગસ્ટ 2022 51,850 +10.00
05 .ગસ્ટ 2022 51,840 -310.00
04 .ગસ્ટ 2022 52,150 -530.00
03 .ગસ્ટ 2022 52,680 +1,110.00
02 .ગસ્ટ 2022 51,570 +100.00
01 .ગસ્ટ 2022 51,470 -50.00
31 જુલાઈ 2022 51,520 -1,320.00
ચંપાવાટ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 52,680
ચંપાવાટ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,470
ચંપાવાટ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 51,991
ચંપાવાટ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 51,470
ચંપાવાટ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (09 .ગસ્ટ) 52,260
ચંપાવાટ સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,370
ચંપાવાટ સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,520
ચંપાવાટ સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 52,013
ચંપાવાટ સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,730
ચંપાવાટ સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 51,520
ચંપાવાટ સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 52,940
ચંપાવાટ સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,400
ચંપાવાટ સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,104
ચંપાવાટ સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,070
ચંપાવાટ સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 51,940
ચંપાવાટ સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 52,990
ચંપાવાટ સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,070
ચંપાવાટ સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 51,936
ચંપાવાટ સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,490
ચંપાવાટ સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,140
ચંપાવાટ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

ચંપાવાટ : ચાંદીનો દર

10 .ગસ્ટ 2022
58,700.00
-490.00
તારીખ કિંમત બદલો
09 .ગસ્ટ 2022 59,190 +10.00
08 .ગસ્ટ 2022 59,180 +1,670.00
07 .ગસ્ટ 2022 57,510 +0.00
06 .ગસ્ટ 2022 57,510 +10.00
05 .ગસ્ટ 2022 57,500 -620.00
04 .ગસ્ટ 2022 58,120 +370.00
03 .ગસ્ટ 2022 57,750 +150.00
02 .ગસ્ટ 2022 57,600 -770.00
01 .ગસ્ટ 2022 58,370 +640.00
31 જુલાઈ 2022 57,730 -1,600.00
ચંપાવાટ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,190
ચંપાવાટ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,500
ચંપાવાટ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 58,081
ચંપાવાટ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 58,370
ચંપાવાટ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (09 .ગસ્ટ) 59,190
ચંપાવાટ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,890
ચંપાવાટ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,710
ચંપાવાટ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 58,039
ચંપાવાટ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,730
ચંપાવાટ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 57,730
ચંપાવાટ ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,830
ચંપાવાટ ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,480
ચંપાવાટ ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,507
ચંપાવાટ ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,590
ચંપાવાટ ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,480
ચંપાવાટ ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,450
ચંપાવાટ ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,160
ચંપાવાટ ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 62,941
ચંપાવાટ ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,450
ચંપાવાટ ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,370
ચંપાવાટ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ