પ્રતાપગgarh, ઉત્તરપ્રદેશ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

પ્રતાપગgarh : સોનાનો દર

02 ઓક્ટોબર 2022
50,180
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
01 ઓક્ટોબર 2022 50,180 +10.00
30 સપ્ટેમ્બર 2022 50,170 +80.00
29 સપ્ટેમ્બર 2022 50,090 +160.00
28 સપ્ટેમ્બર 2022 49,930 +440.00
27 સપ્ટેમ્બર 2022 49,490 +190.00
26 સપ્ટેમ્બર 2022 49,300 -270.00
25 સપ્ટેમ્બર 2022 49,570 +10.00
24 સપ્ટેમ્બર 2022 49,560 +0.00
23 સપ્ટેમ્બર 2022 49,560 -590.00
22 સપ્ટેમ્બર 2022 50,150 +590.00
પ્રતાપગgarh સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 50,180
પ્રતાપગgarh સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 50,180
પ્રતાપગgarh સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 50,180
પ્રતાપગgarh સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 50,180
પ્રતાપગgarh સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 50,180
પ્રતાપગgarh સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 50,730
પ્રતાપગgarh સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 49,300
પ્રતાપગgarh સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 50,018
પ્રતાપગgarh સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 50,120
પ્રતાપગgarh સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 50,170
પ્રતાપગgarh સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 52,660
પ્રતાપગgarh સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 50,810
પ્રતાપગgarh સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 51,773
પ્રતાપગgarh સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 51,460
પ્રતાપગgarh સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 50,810
પ્રતાપગgarh સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,360
પ્રતાપગgarh સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,510
પ્રતાપગgarh સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 51,999
પ્રતાપગgarh સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,710
પ્રતાપગgarh સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 51,510
પ્રતાપગgarh - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

પ્રતાપગgarh : ચાંદીનો દર

02 ઓક્ટોબર 2022
56,810.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
01 ઓક્ટોબર 2022 56,810 +0.00
30 સપ્ટેમ્બર 2022 56,810 +800.00
29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,010 -450.00
28 સપ્ટેમ્બર 2022 56,460 +1,100.00
27 સપ્ટેમ્બર 2022 55,360 +120.00
26 સપ્ટેમ્બર 2022 55,240 -950.00
25 સપ્ટેમ્બર 2022 56,190 +0.00
24 સપ્ટેમ્બર 2022 56,190 +10.00
23 સપ્ટેમ્બર 2022 56,180 -1,740.00
22 સપ્ટેમ્બર 2022 57,920 +700.00
પ્રતાપગgarh ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 56,810
પ્રતાપગgarh ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 56,810
પ્રતાપગgarh ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 56,810
પ્રતાપગgarh ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 56,810
પ્રતાપગgarh ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 56,810
પ્રતાપગgarh ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 57,920
પ્રતાપગgarh ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 52,370
પ્રતાપગgarh ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 55,442
પ્રતાપગgarh ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 52,370
પ્રતાપગgarh ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 56,810
પ્રતાપગgarh ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,450
પ્રતાપગgarh ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 54,040
પ્રતાપગgarh ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 56,945
પ્રતાપગgarh ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 58,350
પ્રતાપગgarh ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 54,040
પ્રતાપગgarh ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,870
પ્રતાપગgarh ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,700
પ્રતાપગgarh ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 58,022
પ્રતાપગgarh ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,710
પ્રતાપગgarh ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 57,720
પ્રતાપગgarh - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ