નાગપુર, મહારાષ્ટ્ર : સોના અને ચાંદીના ભાવ

નાગપુર : સોનાનો દર

આજે 02 જુલાઈ 2022
51,700
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
01 જુલાઈ 2022 51,700 -220.00
30 જૂન 2022 51,920 -90.00
29 જૂન 2022 52,010 +170.00
28 જૂન 2022 51,840 +30.00
27 જૂન 2022 51,810 +30.00
26 જૂન 2022 51,780 +0.00
26 જૂન 2022 51,780 -140.00
21 જૂન 2022 51,920 -110.00
20 જૂન 2022 52,030 -150.00
19 જૂન 2022 52,180 +0.00
નાગપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 51,700
નાગપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,700
નાગપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 51,700
નાગપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,700
નાગપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (01 જુલાઈ) 51,700
નાગપુર સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 52,910
નાગપુર સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,370
નાગપુર સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,076
નાગપુર સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,050
નાગપુર સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 51,920
નાગપુર સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 52,970
નાગપુર સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,040
નાગપુર સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 51,909
નાગપુર સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,460
નાગપુર સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,110
નાગપુર સોનાનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 54,520
નાગપુર સોનાનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 52,400
નાગપુર સોનાનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 53,341
નાગપુર સોનાનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 52,790
નાગપુર સોનાનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 52,460
નાગપુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

નાગપુર : ચાંદીનો દર

આજે 02 જુલાઈ 2022
59,700.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
01 જુલાઈ 2022 59,700 -750.00
30 જૂન 2022 60,450 -480.00
29 જૂન 2022 60,930 -420.00
28 જૂન 2022 61,350 +200.00
27 જૂન 2022 61,150 +250.00
26 જૂન 2022 60,900 +0.00
26 જૂન 2022 60,900 -1,270.00
21 જૂન 2022 62,170 -200.00
20 જૂન 2022 62,370 -600.00
19 જૂન 2022 62,970 +0.00
નાગપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,700
નાગપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,700
નાગપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 59,700
નાગપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,700
નાગપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (01 જુલાઈ) 59,700
નાગપુર ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,800
નાગપુર ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,450
નાગપુર ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,475
નાગપુર ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,560
નાગપુર ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,450
નાગપુર ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,420
નાગપુર ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,130
નાગપુર ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 62,910
નાગપુર ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,420
નાગપુર ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,330
નાગપુર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 71,620
નાગપુર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 65,420
નાગપુર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 68,773
નાગપુર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 69,070
નાગપુર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 65,420
નાગપુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ