મધુબાની, બિહાર : સોના અને ચાંદીના ભાવ

મધુબાની : સોનાનો દર

27 સપ્ટેમ્બર 2023
57,980
-610.00
તારીખ કિંમત બદલો
26 સપ્ટેમ્બર 2023 58,590 -240.00
25 સપ્ટેમ્બર 2023 58,830 -260.00
24 સપ્ટેમ્બર 2023 59,090 +10.00
23 સપ્ટેમ્બર 2023 59,080 +0.00
22 સપ્ટેમ્બર 2023 59,080 +120.00
21 સપ્ટેમ્બર 2023 58,960 -550.00
20 સપ્ટેમ્બર 2023 59,510 +150.00
19 સપ્ટેમ્બર 2023 59,360 +10.00
18 સપ્ટેમ્બર 2023 59,350 +240.00
17 સપ્ટેમ્બર 2023 59,110 +0.00
મધુબાની સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 59,510
મધુબાની સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,590
મધુબાની સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 59,098
મધુબાની સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 59,450
મધુબાની સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (26 સપ્ટેમ્બર) 58,590
મધુબાની સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,500
મધુબાની સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,270
મધુબાની સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 58,925
મધુબાની સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 59,300
મધુબાની સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 59,410
મધુબાની સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,980
મધુબાની સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,230
મધુબાની સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 59,191
મધુબાની સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 58,230
મધુબાની સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 59,980
મધુબાની સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 60,140
મધુબાની સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,110
મધુબાની સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 59,100
મધુબાની સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 60,140
મધુબાની સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 58,220
મધુબાની - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

મધુબાની : ચાંદીનો દર

27 સપ્ટેમ્બર 2023
70,640.00
-980.00
તારીખ કિંમત બદલો
26 સપ્ટેમ્બર 2023 71,620 -340.00
25 સપ્ટેમ્બર 2023 71,960 -1,220.00
24 સપ્ટેમ્બર 2023 73,180 +10.00
23 સપ્ટેમ્બર 2023 73,170 +10.00
22 સપ્ટેમ્બર 2023 73,160 +250.00
21 સપ્ટેમ્બર 2023 72,910 -140.00
20 સપ્ટેમ્બર 2023 73,050 +670.00
19 સપ્ટેમ્બર 2023 72,380 +0.00
18 સપ્ટેમ્બર 2023 72,380 +430.00
17 સપ્ટેમ્બર 2023 71,950 +0.00
મધુબાની ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 74,790
મધુબાની ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,680
મધુબાની ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,468
મધુબાની ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 74,780
મધુબાની ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (26 સપ્ટેમ્બર) 71,620
મધુબાની ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 75,360
મધુબાની ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 69,850
મધુબાની ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 72,025
મધુબાની ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 74,010
મધુબાની ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 75,360
મધુબાની ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 76,370
મધુબાની ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 69,880
મધુબાની ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 73,571
મધુબાની ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 69,880
મધુબાની ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 75,450
મધુબાની ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 73,930
મધુબાની ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 68,250
મધુબાની ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 71,406
મધુબાની ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 72,660
મધુબાની ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 69,870
મધુબાની - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ