પોંડિચેરી, પુડ્ડુચેરી : સોના અને ચાંદીના ભાવ

પોંડિચેરી : સોનાનો દર

આજે 22 ઓક્ટોબર 2021
48,680
-100.00
તારીખ કિંમત બદલો
21 ઓક્ટોબર 2021 48,780 +220.00
20 ઓક્ટોબર 2021 48,560 -10.00
19 ઓક્ટોબર 2021 48,570 +80.00
18 ઓક્ટોબર 2021 48,490 -720.00
17 ઓક્ટોબર 2021 49,210 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 49,210 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 49,210 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 49,210 +740.00
13 ઓક્ટોબર 2021 48,470 +150.00
12 ઓક્ટોબર 2021 48,320 +10.00
પોંડિચેરી સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 49,210
પોંડિચેરી સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,540
પોંડિચેરી સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 48,343
પોંડિચેરી સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 47,570
પોંડિચેરી સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (21 ઓક્ટોબર) 48,780
પોંડિચેરી સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 48,810
પોંડિચેરી સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 46,820
પોંડિચેરી સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 47,878
પોંડિચેરી સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 48,390
પોંડિચેરી સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 46,820
પોંડિચેરી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 49,580
પોંડિચેરી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,120
પોંડિચેરી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 48,456
પોંડિચેરી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 49,580
પોંડિચેરી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 48,440
પોંડિચેરી સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 49,710
પોંડિચેરી સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 48,100
પોંડિચેરી સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 49,024
પોંડિચેરી સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 48,100
પોંડિચેરી સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 49,580
પોંડિચેરી - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

પોંડિચેરી : ચાંદીનો દર

આજે 22 ઓક્ટોબર 2021
66,770.00
-610.00
તારીખ કિંમત બદલો
21 ઓક્ટોબર 2021 67,380 +1,190.00
20 ઓક્ટોબર 2021 66,190 +1,220.00
19 ઓક્ટોબર 2021 64,970 -10.00
18 ઓક્ટોબર 2021 64,980 +400.00
17 ઓક્ટોબર 2021 64,580 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 64,580 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 64,580 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 64,580 +1,330.00
13 ઓક્ટોબર 2021 63,250 -160.00
12 ઓક્ટોબર 2021 63,410 -60.00
પોંડિચેરી ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 67,380
પોંડિચેરી ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 61,230
પોંડિચેરી ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 63,545
પોંડિચેરી ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 61,230
પોંડિચેરી ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (21 ઓક્ટોબર) 67,380
પોંડિચેરી ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 67,050
પોંડિચેરી ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,960
પોંડિચેરી ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 63,956
પોંડિચેરી ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 64,610
પોંડિચેરી ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 59,960
પોંડિચેરી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 70,040
પોંડિચેરી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 63,390
પોંડિચેરી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 65,731
પોંડિચેરી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 70,040
પોંડિચેરી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 64,730
પોંડિચેરી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 72,080
પોંડિચેરી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 67,840
પોંડિચેરી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 70,227
પોંડિચેરી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 69,970
પોંડિચેરી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 70,040
પોંડિચેરી - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ