સિરસા, હરિયાણા : સોના અને ચાંદીના ભાવ

સિરસા : સોનાનો દર

આજે 22 ઓક્ટોબર 2021
48,500
-100.00
તારીખ કિંમત બદલો
21 ઓક્ટોબર 2021 48,600 +220.00
20 ઓક્ટોબર 2021 48,380 -10.00
19 ઓક્ટોબર 2021 48,390 +80.00
18 ઓક્ટોબર 2021 48,310 -720.00
17 ઓક્ટોબર 2021 49,030 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 49,030 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 49,030 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 49,030 +740.00
13 ઓક્ટોબર 2021 48,290 +150.00
12 ઓક્ટોબર 2021 48,140 +10.00
સિરસા સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 49,030
સિરસા સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,360
સિરસા સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 48,164
સિરસા સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 47,400
સિરસા સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (21 ઓક્ટોબર) 48,600
સિરસા સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 48,630
સિરસા સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 46,640
સિરસા સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 47,698
સિરસા સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 48,210
સિરસા સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 46,640
સિરસા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 49,400
સિરસા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 46,950
સિરસા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 48,277
સિરસા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 49,400
સિરસા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 48,260
સિરસા સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 49,520
સિરસા સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,920
સિરસા સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 48,843
સિરસા સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 47,920
સિરસા સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 49,400
સિરસા - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

સિરસા : ચાંદીનો દર

આજે 22 ઓક્ટોબર 2021
66,520.00
-610.00
તારીખ કિંમત બદલો
21 ઓક્ટોબર 2021 67,130 +1,190.00
20 ઓક્ટોબર 2021 65,940 +1,210.00
19 ઓક્ટોબર 2021 64,730 -10.00
18 ઓક્ટોબર 2021 64,740 +400.00
17 ઓક્ટોબર 2021 64,340 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 64,340 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 64,340 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 64,340 +1,330.00
13 ઓક્ટોબર 2021 63,010 -160.00
12 ઓક્ટોબર 2021 63,170 -60.00
સિરસા ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 67,130
સિરસા ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 61,000
સિરસા ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 63,309
સિરસા ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 61,000
સિરસા ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (21 ઓક્ટોબર) 67,130
સિરસા ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 66,810
સિરસા ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,740
સિરસા ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 63,718
સિરસા ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 64,370
સિરસા ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 59,740
સિરસા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 69,780
સિરસા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 63,150
સિરસા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 65,485
સિરસા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 69,780
સિરસા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 64,490
સિરસા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 71,810
સિરસા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 67,590
સિરસા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 69,967
સિરસા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 69,710
સિરસા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 69,780
સિરસા - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ