મહારાષ્ટ્ર : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

મહારાષ્ટ્ર : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અહમદનગર 05 જુલાઈ 2022 53,130
અકોલા 05 જુલાઈ 2022 53,130
અમરાવતી 05 જુલાઈ 2022 53,130
Aurangરંગાબાદ 05 જુલાઈ 2022 53,130
ભંડારા 05 જુલાઈ 2022 53,130
બોલી 05 જુલાઈ 2022 53,130
બુલધના 05 જુલાઈ 2022 53,130
ચંદ્રપુર 05 જુલાઈ 2022 53,130
ધુલે 05 જુલાઈ 2022 53,130
ગડચિરોલી 05 જુલાઈ 2022 53,130
ગોંડિયા 05 જુલાઈ 2022 53,130
ગ્રેટર મુંબઈ 05 જુલાઈ 2022 53,130
હિંગોલી 05 જુલાઈ 2022 53,130
જલગાંવ 05 જુલાઈ 2022 53,130
જલના 05 જુલાઈ 2022 53,130
કોલ્હાપુર 05 જુલાઈ 2022 53,130
લાતુર 05 જુલાઈ 2022 53,130
મુંબઈ 05 જુલાઈ 2022 53,130
નાગપુર 05 જુલાઈ 2022 53,130
નાંદેડ 05 જુલાઈ 2022 53,130
નંદુરબાર 05 જુલાઈ 2022 53,130
નાસિક 05 જુલાઈ 2022 53,130
ઉસ્માનબાદ 05 જુલાઈ 2022 53,130
પાલઘર 05 જુલાઈ 2022 53,130
પરભણી 05 જુલાઈ 2022 53,130
પુણે 05 જુલાઈ 2022 53,130
રાયગ. 05 જુલાઈ 2022 53,130
રત્નાગિરિ 05 જુલાઈ 2022 53,130
સાંગલી 05 જુલાઈ 2022 53,130
સાતારા 05 જુલાઈ 2022 53,130
સિંધુદુર્ગ 05 જુલાઈ 2022 53,130
સોલાપુર 05 જુલાઈ 2022 53,130
થાણે 05 જુલાઈ 2022 53,130
વર્ધા 05 જુલાઈ 2022 53,130
વશીમ 05 જુલાઈ 2022 53,130
યાવતમાલ 05 જુલાઈ 2022 53,130

મહારાષ્ટ્ર : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અહમદનગર 05 જુલાઈ 2022 59,100
અકોલા 05 જુલાઈ 2022 59,100
અમરાવતી 05 જુલાઈ 2022 59,100
Aurangરંગાબાદ 05 જુલાઈ 2022 59,100
ભંડારા 05 જુલાઈ 2022 59,100
બોલી 05 જુલાઈ 2022 59,100
બુલધના 05 જુલાઈ 2022 59,100
ચંદ્રપુર 05 જુલાઈ 2022 59,100
ધુલે 05 જુલાઈ 2022 59,100
ગડચિરોલી 05 જુલાઈ 2022 59,100
ગોંડિયા 05 જુલાઈ 2022 59,100
ગ્રેટર મુંબઈ 05 જુલાઈ 2022 59,100
હિંગોલી 05 જુલાઈ 2022 59,100
જલગાંવ 05 જુલાઈ 2022 59,100
જલના 05 જુલાઈ 2022 59,100
કોલ્હાપુર 05 જુલાઈ 2022 59,100
લાતુર 05 જુલાઈ 2022 59,100
મુંબઈ 05 જુલાઈ 2022 59,100
નાગપુર 05 જુલાઈ 2022 59,100
નાંદેડ 05 જુલાઈ 2022 59,100
નંદુરબાર 05 જુલાઈ 2022 59,100
નાસિક 05 જુલાઈ 2022 59,100
ઉસ્માનબાદ 05 જુલાઈ 2022 59,100
પાલઘર 05 જુલાઈ 2022 59,100
પરભણી 05 જુલાઈ 2022 59,100
પુણે 05 જુલાઈ 2022 59,100
રાયગ. 05 જુલાઈ 2022 59,100
રત્નાગિરિ 05 જુલાઈ 2022 59,100
સાંગલી 05 જુલાઈ 2022 59,100
સાતારા 05 જુલાઈ 2022 59,100
સિંધુદુર્ગ 05 જુલાઈ 2022 59,100
સોલાપુર 05 જુલાઈ 2022 59,100
થાણે 05 જુલાઈ 2022 59,100
વર્ધા 05 જુલાઈ 2022 59,100
વશીમ 05 જુલાઈ 2022 59,100
યાવતમાલ 05 જુલાઈ 2022 59,100