મહારાષ્ટ્ર : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

મહારાષ્ટ્ર : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અહમદનગર 29 નવેમ્બર 2023 62,730
અકોલા 29 નવેમ્બર 2023 62,730
અમરાવતી 29 નવેમ્બર 2023 62,730
Aurangરંગાબાદ 29 નવેમ્બર 2023 62,730
ભંડારા 29 નવેમ્બર 2023 62,730
બોલી 29 નવેમ્બર 2023 62,730
બુલધના 29 નવેમ્બર 2023 62,730
ચંદ્રપુર 29 નવેમ્બર 2023 62,730
ધુલે 29 નવેમ્બર 2023 62,730
ગડચિરોલી 29 નવેમ્બર 2023 62,730
ગોંડિયા 29 નવેમ્બર 2023 62,730
ગ્રેટર મુંબઈ 29 નવેમ્બર 2023 62,730
હિંગોલી 29 નવેમ્બર 2023 62,730
જલગાંવ 29 નવેમ્બર 2023 62,730
જલના 29 નવેમ્બર 2023 62,730
કોલ્હાપુર 29 નવેમ્બર 2023 62,730
લાતુર 29 નવેમ્બર 2023 62,730
મુંબઈ 29 નવેમ્બર 2023 62,730
નાગપુર 29 નવેમ્બર 2023 62,730
નાંદેડ 29 નવેમ્બર 2023 62,730
નંદુરબાર 29 નવેમ્બર 2023 62,730
નાસિક 29 નવેમ્બર 2023 62,730
ઉસ્માનબાદ 29 નવેમ્બર 2023 62,730
પાલઘર 29 નવેમ્બર 2023 62,730
પરભણી 29 નવેમ્બર 2023 62,730
પુણે 29 નવેમ્બર 2023 62,730
રાયગ. 29 નવેમ્બર 2023 62,730
રત્નાગિરિ 29 નવેમ્બર 2023 62,730
સાંગલી 29 નવેમ્બર 2023 62,730
સાતારા 29 નવેમ્બર 2023 62,730
સિંધુદુર્ગ 29 નવેમ્બર 2023 62,730
સોલાપુર 29 નવેમ્બર 2023 62,730
થાણે 29 નવેમ્બર 2023 62,730
વર્ધા 29 નવેમ્બર 2023 62,730
વશીમ 29 નવેમ્બર 2023 62,730
યાવતમાલ 29 નવેમ્બર 2023 62,730

મહારાષ્ટ્ર : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અહમદનગર 29 નવેમ્બર 2023 75,640
અકોલા 29 નવેમ્બર 2023 75,640
અમરાવતી 29 નવેમ્બર 2023 75,640
Aurangરંગાબાદ 29 નવેમ્બર 2023 75,640
ભંડારા 29 નવેમ્બર 2023 75,640
બોલી 29 નવેમ્બર 2023 75,640
બુલધના 29 નવેમ્બર 2023 75,640
ચંદ્રપુર 29 નવેમ્બર 2023 75,640
ધુલે 29 નવેમ્બર 2023 75,640
ગડચિરોલી 29 નવેમ્બર 2023 75,640
ગોંડિયા 29 નવેમ્બર 2023 75,640
ગ્રેટર મુંબઈ 29 નવેમ્બર 2023 75,640
હિંગોલી 29 નવેમ્બર 2023 75,640
જલગાંવ 29 નવેમ્બર 2023 75,640
જલના 29 નવેમ્બર 2023 75,640
કોલ્હાપુર 29 નવેમ્બર 2023 75,640
લાતુર 29 નવેમ્બર 2023 75,640
મુંબઈ 29 નવેમ્બર 2023 75,640
નાગપુર 29 નવેમ્બર 2023 75,640
નાંદેડ 29 નવેમ્બર 2023 75,640
નંદુરબાર 29 નવેમ્બર 2023 75,640
નાસિક 29 નવેમ્બર 2023 75,640
ઉસ્માનબાદ 29 નવેમ્બર 2023 75,640
પાલઘર 29 નવેમ્બર 2023 75,640
પરભણી 29 નવેમ્બર 2023 75,640
પુણે 29 નવેમ્બર 2023 75,640
રાયગ. 29 નવેમ્બર 2023 75,640
રત્નાગિરિ 29 નવેમ્બર 2023 75,640
સાંગલી 29 નવેમ્બર 2023 75,640
સાતારા 29 નવેમ્બર 2023 75,640
સિંધુદુર્ગ 29 નવેમ્બર 2023 75,640
સોલાપુર 29 નવેમ્બર 2023 75,640
થાણે 29 નવેમ્બર 2023 75,640
વર્ધા 29 નવેમ્બર 2023 75,640
વશીમ 29 નવેમ્બર 2023 75,640
યાવતમાલ 29 નવેમ્બર 2023 75,640