અદિલાબાદ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

અદિલાબાદ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અદિલાબાદ 05 જુલાઈ 2022 53,220
ચંદ્રપુર 05 જુલાઈ 2022 53,130
દિગલીપુર 05 જુલાઈ 2022 53,640
હિંગોલી 05 જુલાઈ 2022 53,130
જગિતીય 05 જુલાઈ 2022 53,220
કામરેડ્ડી 05 જુલાઈ 2022 53,220
કરીમ નગર 05 જુલાઈ 2022 53,220
કોમરામ ભીમ આસિફાબા 05 જુલાઈ 2022 53,220
માન્ચેરીયલ 05 જુલાઈ 2022 53,220
નાંદેડ 05 જુલાઈ 2022 53,130
નિર્મલ 05 જુલાઈ 2022 53,220
નિઝમાબાદ 05 જુલાઈ 2022 53,220
પેડદાપલ્લી 05 જુલાઈ 2022 53,220
રાજન્ના સિસિલા 05 જુલાઈ 2022 53,220
વર્ધા 05 જુલાઈ 2022 53,130
વશીમ 05 જુલાઈ 2022 53,130
યાવતમાલ 05 જુલાઈ 2022 53,130
અદિલાબાદ : સોનાનો ભાવ

અદિલાબાદ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અદિલાબાદ 05 જુલાઈ 2022 59,190
ચંદ્રપુર 05 જુલાઈ 2022 59,100
દિગલીપુર 05 જુલાઈ 2022 59,660
હિંગોલી 05 જુલાઈ 2022 59,100
જગિતીય 05 જુલાઈ 2022 59,190
કામરેડ્ડી 05 જુલાઈ 2022 59,190
કરીમ નગર 05 જુલાઈ 2022 59,190
કોમરામ ભીમ આસિફાબા 05 જુલાઈ 2022 59,190
માન્ચેરીયલ 05 જુલાઈ 2022 59,190
નાંદેડ 05 જુલાઈ 2022 59,100
નિર્મલ 05 જુલાઈ 2022 59,190
નિઝમાબાદ 05 જુલાઈ 2022 59,190
પેડદાપલ્લી 05 જુલાઈ 2022 59,190
રાજન્ના સિસિલા 05 જુલાઈ 2022 59,190
વર્ધા 05 જુલાઈ 2022 59,100
વશીમ 05 જુલાઈ 2022 59,100
યાવતમાલ 05 જુલાઈ 2022 59,100
અદિલાબાદ : ચાંદીના ભાવ