અગરતલા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

અગરતલા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અગરતલા 02 જુલાઈ 2022 51,940
આઈઝોલ 02 જુલાઈ 2022 51,900
બેલોનિયા 02 જુલાઈ 2022 51,940
ધલાઈ 02 જુલાઈ 2022 51,940
ધર્મનગર 02 જુલાઈ 2022 51,940
ગોમતી 02 જુલાઈ 2022 51,940
હીલાકાંડી 02 જુલાઈ 2022 51,810
કરીમગંજ 02 જુલાઈ 2022 51,810
ખોવાઈ 02 જુલાઈ 2022 51,940
કોલાસિબ 02 જુલાઈ 2022 51,900
મમિત 02 જુલાઈ 2022 51,900
સિપહિજળા 02 જુલાઈ 2022 51,940
સેરશીપ 02 જુલાઈ 2022 51,900
દક્ષિણ પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ 02 જુલાઈ 2022 51,900
ઉનાકોટી 02 જુલાઈ 2022 51,940
અગરતલા : સોનાનો ભાવ

અગરતલા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અગરતલા 02 જુલાઈ 2022 59,970
આઈઝોલ 02 જુલાઈ 2022 59,930
બેલોનિયા 02 જુલાઈ 2022 59,970
ધલાઈ 02 જુલાઈ 2022 59,970
ધર્મનગર 02 જુલાઈ 2022 59,970
ગોમતી 02 જુલાઈ 2022 59,970
હીલાકાંડી 02 જુલાઈ 2022 59,820
કરીમગંજ 02 જુલાઈ 2022 59,820
ખોવાઈ 02 જુલાઈ 2022 59,970
કોલાસિબ 02 જુલાઈ 2022 59,930
મમિત 02 જુલાઈ 2022 59,930
સિપહિજળા 02 જુલાઈ 2022 59,970
સેરશીપ 02 જુલાઈ 2022 59,930
દક્ષિણ પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ 02 જુલાઈ 2022 59,930
ઉનાકોટી 02 જુલાઈ 2022 59,970
અગરતલા : ચાંદીના ભાવ