આગ્રા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

આગ્રા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
આગ્રા 03 જુલાઈ 2022 51,710
અલીગ. 03 જુલાઈ 2022 51,710
અલવર 03 જુલાઈ 2022 51,690
Uraરૈયા 03 જુલાઈ 2022 51,710
ભરતપુર 03 જુલાઈ 2022 51,690
ભીંડ 03 જુલાઈ 2022 51,750
બડાઉન 03 જુલાઈ 2022 51,710
બુલંદશહેર 03 જુલાઈ 2022 51,710
ધૌલપુર 03 જુલાઈ 2022 51,690
ઇટાહ 03 જુલાઈ 2022 51,710
ઇટાવા 03 જુલાઈ 2022 51,710
ફરીદાબાદ 03 જુલાઈ 2022 51,690
ફરુકખાબાદ 03 જુલાઈ 2022 51,710
ફિરોઝાબાદ 03 જુલાઈ 2022 51,710
ગૌતમ બુધ નગર 03 જુલાઈ 2022 51,710
ગ્વાલિયર 03 જુલાઈ 2022 51,750
હાથરસ 03 જુલાઈ 2022 51,710
કરૌલી 03 જુલાઈ 2022 51,690
કાશી રામ નગર 03 જુલાઈ 2022 51,710
મૈનપુરી 03 જુલાઈ 2022 51,710
મથુરા 03 જુલાઈ 2022 51,710
મેવાત 03 જુલાઈ 2022 51,690
મુરેના 03 જુલાઈ 2022 51,750
પલવાલ 03 જુલાઈ 2022 51,690
આગ્રા : સોનાનો ભાવ

આગ્રા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
આગ્રા 03 જુલાઈ 2022 59,710
અલીગ. 03 જુલાઈ 2022 59,710
અલવર 03 જુલાઈ 2022 59,690
Uraરૈયા 03 જુલાઈ 2022 59,710
ભરતપુર 03 જુલાઈ 2022 59,690
ભીંડ 03 જુલાઈ 2022 59,760
બડાઉન 03 જુલાઈ 2022 59,710
બુલંદશહેર 03 જુલાઈ 2022 59,710
ધૌલપુર 03 જુલાઈ 2022 59,690
ઇટાહ 03 જુલાઈ 2022 59,710
ઇટાવા 03 જુલાઈ 2022 59,710
ફરીદાબાદ 03 જુલાઈ 2022 59,680
ફરુકખાબાદ 03 જુલાઈ 2022 59,710
ફિરોઝાબાદ 03 જુલાઈ 2022 59,710
ગૌતમ બુધ નગર 03 જુલાઈ 2022 59,710
ગ્વાલિયર 03 જુલાઈ 2022 59,760
હાથરસ 03 જુલાઈ 2022 59,710
કરૌલી 03 જુલાઈ 2022 59,690
કાશી રામ નગર 03 જુલાઈ 2022 59,710
મૈનપુરી 03 જુલાઈ 2022 59,710
મથુરા 03 જુલાઈ 2022 59,710
મેવાત 03 જુલાઈ 2022 59,680
મુરેના 03 જુલાઈ 2022 59,760
પલવાલ 03 જુલાઈ 2022 59,680
આગ્રા : ચાંદીના ભાવ