અમદાવાદ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

અમદાવાદ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અમદાવાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
આનંદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
ભરૂચ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
ભાવનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
બોટાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
ડુંગરપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
ગાંધી નગર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
હિંમતનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
ખેડા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
મહીસાગર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
મહેસાણા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
પંચ મહેલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
પાટણ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
સુરેન્દ્રનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
વડોદરા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
અમદાવાદ : સોનાનો ભાવ

અમદાવાદ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અમદાવાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
આનંદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
ભરૂચ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
ભાવનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
બોટાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
ડુંગરપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,790
ગાંધી નગર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
હિંમતનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
ખેડા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
મહીસાગર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
મહેસાણા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
પંચ મહેલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
પાટણ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
સુરેન્દ્રનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
વડોદરા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
અમદાવાદ : ચાંદીના ભાવ