અમદાવાદ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

અમદાવાદ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અમદાવાદ 17 એપ્રિલ 2024 73,090
આનંદ 17 એપ્રિલ 2024 73,090
ભરૂચ 17 એપ્રિલ 2024 73,090
ભાવનગર 17 એપ્રિલ 2024 73,090
બોટાદ 17 એપ્રિલ 2024 73,090
ડુંગરપુર 17 એપ્રિલ 2024 72,980
ગાંધી નગર 17 એપ્રિલ 2024 73,090
હિંમતનગર 17 એપ્રિલ 2024 73,090
ખેડા 17 એપ્રિલ 2024 73,090
મહીસાગર 17 એપ્રિલ 2024 73,090
મહેસાણા 17 એપ્રિલ 2024 73,090
પંચ મહેલ 17 એપ્રિલ 2024 73,090
પાટણ 17 એપ્રિલ 2024 73,090
સુરેન્દ્રનગર 17 એપ્રિલ 2024 73,090
વડોદરા 17 એપ્રિલ 2024 73,090
અમદાવાદ : સોનાનો ભાવ

અમદાવાદ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અમદાવાદ 17 એપ્રિલ 2024 83,810
આનંદ 17 એપ્રિલ 2024 83,810
ભરૂચ 17 એપ્રિલ 2024 83,810
ભાવનગર 17 એપ્રિલ 2024 83,810
બોટાદ 17 એપ્રિલ 2024 83,810
ડુંગરપુર 17 એપ્રિલ 2024 83,680
ગાંધી નગર 17 એપ્રિલ 2024 83,810
હિંમતનગર 17 એપ્રિલ 2024 83,810
ખેડા 17 એપ્રિલ 2024 83,810
મહીસાગર 17 એપ્રિલ 2024 83,810
મહેસાણા 17 એપ્રિલ 2024 83,810
પંચ મહેલ 17 એપ્રિલ 2024 83,810
પાટણ 17 એપ્રિલ 2024 83,810
સુરેન્દ્રનગર 17 એપ્રિલ 2024 83,810
વડોદરા 17 એપ્રિલ 2024 83,810
અમદાવાદ : ચાંદીના ભાવ