અકોલા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

અકોલા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અકોલા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
અમરાવતી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
બુલધના 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
બુરહાનપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
હિંગોલી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
જલગાંવ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
જલના 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
ખંડવા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
વશીમ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
યાવતમાલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
અકોલા : સોનાનો ભાવ

અકોલા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અકોલા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
અમરાવતી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
બુલધના 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
બુરહાનપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
હિંગોલી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
જલગાંવ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
જલના 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
ખંડવા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
વશીમ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
યાવતમાલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
અકોલા : ચાંદીના ભાવ