અલીપુરદ્વાર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

અલીપુરદ્વાર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અલીપુરદ્વાર 18 જૂન 2024 71,160
બાર્પેટા 18 જૂન 2024 71,410
બોન્ગાગાંવ 18 જૂન 2024 71,410
ચિરંગ 18 જૂન 2024 71,410
કૂચ બિહાર 18 જૂન 2024 71,160
દક્ષિણ દિનાજપુર 18 જૂન 2024 71,160
દાર્જિલિંગ 18 જૂન 2024 71,160
ધુબૂરી 18 જૂન 2024 71,410
પૂર્વ જિલ્લા 18 જૂન 2024 71,630
પૂર્વ ગારો હિલ્સ 18 જૂન 2024 71,540
ગોલપરા 18 જૂન 2024 71,410
જલ્પાઈગુરી 18 જૂન 2024 71,160
કાલિમપોંગ 18 જૂન 2024 71,160
કોકરાઝાર 18 જૂન 2024 71,410
દક્ષિણ જીલ્લો 18 જૂન 2024 71,630
ઉત્તર દીનાજપુર 18 જૂન 2024 71,160
પશ્ચિમ જિલ્લો 18 જૂન 2024 71,630
પશ્ચિમ ગેરો હિલ્સ 18 જૂન 2024 71,540
અલીપુરદ્વાર : સોનાનો ભાવ

અલીપુરદ્વાર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અલીપુરદ્વાર 18 જૂન 2024 88,480
બાર્પેટા 18 જૂન 2024 88,780
બોન્ગાગાંવ 18 જૂન 2024 88,780
ચિરંગ 18 જૂન 2024 88,780
કૂચ બિહાર 18 જૂન 2024 88,480
દક્ષિણ દિનાજપુર 18 જૂન 2024 88,480
દાર્જિલિંગ 18 જૂન 2024 88,480
ધુબૂરી 18 જૂન 2024 88,780
પૂર્વ જિલ્લા 18 જૂન 2024 89,060
પૂર્વ ગારો હિલ્સ 18 જૂન 2024 88,940
ગોલપરા 18 જૂન 2024 88,780
જલ્પાઈગુરી 18 જૂન 2024 88,480
કાલિમપોંગ 18 જૂન 2024 88,480
કોકરાઝાર 18 જૂન 2024 88,780
દક્ષિણ જીલ્લો 18 જૂન 2024 89,060
ઉત્તર દીનાજપુર 18 જૂન 2024 88,480
પશ્ચિમ જિલ્લો 18 જૂન 2024 89,060
પશ્ચિમ ગેરો હિલ્સ 18 જૂન 2024 88,940
અલીપુરદ્વાર : ચાંદીના ભાવ