અલીપુરદ્વાર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

અલીપુરદ્વાર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અલીપુરદ્વાર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
બાર્પેટા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,270
બોન્ગાગાંવ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,270
ચિરંગ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,270
કૂચ બિહાર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
દક્ષિણ દિનાજપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
દાર્જિલિંગ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
ધુબૂરી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,270
પૂર્વ જિલ્લા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,430
પૂર્વ ગારો હિલ્સ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,360
ગોલપરા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,270
જલ્પાઈગુરી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
કાલિમપોંગ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
કોકરાઝાર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,270
દક્ષિણ જીલ્લો 02 ઓક્ટોબર 2022 50,430
ઉત્તર દીનાજપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
પશ્ચિમ જિલ્લો 02 ઓક્ટોબર 2022 50,430
પશ્ચિમ ગેરો હિલ્સ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,360
અલીપુરદ્વાર : સોનાનો ભાવ

અલીપુરદ્વાર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અલીપુરદ્વાર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
બાર્પેટા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,920
બોન્ગાગાંવ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,920
ચિરંગ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,920
કૂચ બિહાર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
દક્ષિણ દિનાજપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
દાર્જિલિંગ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
ધુબૂરી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,920
પૂર્વ જિલ્લા 02 ઓક્ટોબર 2022 57,100
પૂર્વ ગારો હિલ્સ 02 ઓક્ટોબર 2022 57,020
ગોલપરા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,920
જલ્પાઈગુરી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
કાલિમપોંગ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
કોકરાઝાર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,920
દક્ષિણ જીલ્લો 02 ઓક્ટોબર 2022 57,100
ઉત્તર દીનાજપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
પશ્ચિમ જિલ્લો 02 ઓક્ટોબર 2022 57,100
પશ્ચિમ ગેરો હિલ્સ 02 ઓક્ટોબર 2022 57,020
અલીપુરદ્વાર : ચાંદીના ભાવ