અંબાલા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

અંબાલા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અંબાલા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,150
બાર્નાલા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
બિલાસપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
ચંદીગ. 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
દહેરાદૂન 02 ઓક્ટોબર 2022 50,190
ફતેહાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,150
ફતેહગgarh સાહિબ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
હમીરપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
હરિદ્વાર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,190
હોશિયારપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
જલંધર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
જીંદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,150
કૈથલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,150
કરનાલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,150
કુરુક્ષેત્ર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,150
લુધિયાણા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
મંડી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
માણસા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
મુઝફ્ફરનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
પંચકુલા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,150
પાણીપત 02 ઓક્ટોબર 2022 50,150
પટિયાલા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
રૂપનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
સહારનપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
સંગ્રુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
સાસ નગર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
શામલી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
સિમલા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
સિરમૌર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
સોલન 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
સોનીપત 02 ઓક્ટોબર 2022 50,150
ના 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
યમુનાનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,150
અંબાલા : સોનાનો ભાવ

અંબાલા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અંબાલા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,780
બાર્નાલા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
બિલાસપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
ચંદીગ. 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
દહેરાદૂન 02 ઓક્ટોબર 2022 56,830
ફતેહાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,780
ફતેહગgarh સાહિબ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
હમીરપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
હરિદ્વાર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,830
હોશિયારપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
જલંધર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
જીંદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,780
કૈથલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,780
કરનાલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,780
કુરુક્ષેત્ર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,780
લુધિયાણા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
મંડી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
માણસા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
મુઝફ્ફરનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
પંચકુલા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,780
પાણીપત 02 ઓક્ટોબર 2022 56,780
પટિયાલા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
રૂપનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
સહારનપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
સંગ્રુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
સાસ નગર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
શામલી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
સિમલા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
સિરમૌર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
સોલન 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
સોનીપત 02 ઓક્ટોબર 2022 56,780
ના 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
યમુનાનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,780
અંબાલા : ચાંદીના ભાવ