અનંતપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

અનંતપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અનંતપુર 02 જુલાઈ 2022 51,780
બેંગ્લોર રૂરલ 02 જુલાઈ 2022 51,740
બેલેરી 02 જુલાઈ 2022 51,740
ચિકકાબલ્લાપુરા 02 જુલાઈ 2022 51,740
ચિત્રદુર્ગ 02 જુલાઈ 2022 51,740
જોગુલંબા ગડવાલ 02 જુલાઈ 2022 51,780
કડપા 02 જુલાઈ 2022 51,780
કુર્નૂલ 02 જુલાઈ 2022 51,780
તુમ્કુર 02 જુલાઈ 2022 51,740
અનંતપુર : સોનાનો ભાવ

અનંતપુર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અનંતપુર 02 જુલાઈ 2022 59,790
બેંગ્લોર રૂરલ 02 જુલાઈ 2022 59,740
બેલેરી 02 જુલાઈ 2022 59,740
ચિકકાબલ્લાપુરા 02 જુલાઈ 2022 59,740
ચિત્રદુર્ગ 02 જુલાઈ 2022 59,740
જોગુલંબા ગડવાલ 02 જુલાઈ 2022 59,790
કડપા 02 જુલાઈ 2022 59,790
કુર્નૂલ 02 જુલાઈ 2022 59,790
તુમ્કુર 02 જુલાઈ 2022 59,740
અનંતપુર : ચાંદીના ભાવ