અંગુલ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

અંગુલ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અંગુલ 03 જુલાઈ 2022 51,710
ભદ્રક 03 જુલાઈ 2022 51,710
બૌધ 03 જુલાઈ 2022 51,710
કટક 03 જુલાઈ 2022 51,710
દેવગarh 03 જુલાઈ 2022 51,710
Henેંકનાલ 03 જુલાઈ 2022 51,710
ગંજામ 03 જુલાઈ 2022 51,710
જગતસિંગપુર 03 જુલાઈ 2022 51,710
જાજપુર 03 જુલાઈ 2022 51,710
કાંધમાલ 03 જુલાઈ 2022 51,710
કેન્દ્રપરા 03 જુલાઈ 2022 51,710
કેનઝાર 03 જુલાઈ 2022 51,710
ખોરધા 03 જુલાઈ 2022 51,710
નયગh 03 જુલાઈ 2022 51,710
પુરી 03 જુલાઈ 2022 51,710
સંબલપુર 03 જુલાઈ 2022 51,710
સોનાપુર 03 જુલાઈ 2022 51,710
અંગુલ : સોનાનો ભાવ

અંગુલ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અંગુલ 03 જુલાઈ 2022 59,710
ભદ્રક 03 જુલાઈ 2022 59,710
બૌધ 03 જુલાઈ 2022 59,710
કટક 03 જુલાઈ 2022 59,710
દેવગarh 03 જુલાઈ 2022 59,710
Henેંકનાલ 03 જુલાઈ 2022 59,710
ગંજામ 03 જુલાઈ 2022 59,710
જગતસિંગપુર 03 જુલાઈ 2022 59,710
જાજપુર 03 જુલાઈ 2022 59,710
કાંધમાલ 03 જુલાઈ 2022 59,710
કેન્દ્રપરા 03 જુલાઈ 2022 59,710
કેનઝાર 03 જુલાઈ 2022 59,710
ખોરધા 03 જુલાઈ 2022 59,710
નયગh 03 જુલાઈ 2022 59,710
પુરી 03 જુલાઈ 2022 59,710
સંબલપુર 03 જુલાઈ 2022 59,710
સોનાપુર 03 જુલાઈ 2022 59,710
અંગુલ : ચાંદીના ભાવ