અરરિયા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

અરરિયા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અરરિયા 02 જુલાઈ 2022 51,670
બેન્કા 02 જુલાઈ 2022 51,670
બેગુસરાય 02 જુલાઈ 2022 51,670
ભાગલપુર 02 જુલાઈ 2022 51,670
દક્ષિણ દિનાજપુર 02 જુલાઈ 2022 51,630
દરભંગા 02 જુલાઈ 2022 51,670
દાર્જિલિંગ 02 જુલાઈ 2022 51,630
ગોડ્ડા 02 જુલાઈ 2022 51,710
જલ્પાઈગુરી 02 જુલાઈ 2022 51,630
કાલિમપોંગ 02 જુલાઈ 2022 51,630
કતિહાર 02 જુલાઈ 2022 51,670
ખાગરીયા 02 જુલાઈ 2022 51,670
કિશનગંજ 02 જુલાઈ 2022 51,670
લાખીસરાય 02 જુલાઈ 2022 51,670
મધેપુરા 02 જુલાઈ 2022 51,670
મધુબાની 02 જુલાઈ 2022 51,670
માલદા 02 જુલાઈ 2022 51,630
મુન્જર 02 જુલાઈ 2022 51,670
પૂર્ણિયા 02 જુલાઈ 2022 51,670
સહર્ષ 02 જુલાઈ 2022 51,670
સાહિબગંજ 02 જુલાઈ 2022 51,710
સમસ્તીપુર 02 જુલાઈ 2022 51,670
સુપૌલ 02 જુલાઈ 2022 51,670
ઉત્તર દીનાજપુર 02 જુલાઈ 2022 51,630
પશ્ચિમ જિલ્લો 02 જુલાઈ 2022 51,970
અરરિયા : સોનાનો ભાવ

અરરિયા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અરરિયા 02 જુલાઈ 2022 59,670
બેન્કા 02 જુલાઈ 2022 59,670
બેગુસરાય 02 જુલાઈ 2022 59,670
ભાગલપુર 02 જુલાઈ 2022 59,670
દક્ષિણ દિનાજપુર 02 જુલાઈ 2022 59,620
દરભંગા 02 જુલાઈ 2022 59,670
દાર્જિલિંગ 02 જુલાઈ 2022 59,620
ગોડ્ડા 02 જુલાઈ 2022 59,710
જલ્પાઈગુરી 02 જુલાઈ 2022 59,620
કાલિમપોંગ 02 જુલાઈ 2022 59,620
કતિહાર 02 જુલાઈ 2022 59,670
ખાગરીયા 02 જુલાઈ 2022 59,670
કિશનગંજ 02 જુલાઈ 2022 59,670
લાખીસરાય 02 જુલાઈ 2022 59,670
મધેપુરા 02 જુલાઈ 2022 59,670
મધુબાની 02 જુલાઈ 2022 59,670
માલદા 02 જુલાઈ 2022 59,620
મુન્જર 02 જુલાઈ 2022 59,670
પૂર્ણિયા 02 જુલાઈ 2022 59,670
સહર્ષ 02 જુલાઈ 2022 59,670
સાહિબગંજ 02 જુલાઈ 2022 59,710
સમસ્તીપુર 02 જુલાઈ 2022 59,670
સુપૌલ 02 જુલાઈ 2022 59,670
ઉત્તર દીનાજપુર 02 જુલાઈ 2022 59,620
પશ્ચિમ જિલ્લો 02 જુલાઈ 2022 60,000
અરરિયા : ચાંદીના ભાવ