અરરિયા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

અરરિયા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અરરિયા 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,190
બેન્કા 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,190
બેગુસરાય 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,190
ભાગલપુર 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,190
દક્ષિણ દિનાજપુર 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,140
દરભંગા 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,190
દાર્જિલિંગ 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,140
ગોડ્ડા 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,240
જલ્પાઈગુરી 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,140
કાલિમપોંગ 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,140
કતિહાર 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,190
ખાગરીયા 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,190
કિશનગંજ 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,190
લાખીસરાય 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,190
મધેપુરા 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,190
મધુબાની 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,190
માલદા 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,140
મુન્જર 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,190
પૂર્ણિયા 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,190
સહર્ષ 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,190
સાહિબગંજ 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,240
સમસ્તીપુર 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,190
સુપૌલ 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,190
ઉત્તર દીનાજપુર 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,140
પશ્ચિમ જિલ્લો 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,550
અરરિયા : સોનાનો ભાવ

અરરિયા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અરરિયા 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,110
બેન્કા 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,110
બેગુસરાય 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,110
ભાગલપુર 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,110
દક્ષિણ દિનાજપુર 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,060
દરભંગા 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,110
દાર્જિલિંગ 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,060
ગોડ્ડા 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,170
જલ્પાઈગુરી 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,060
કાલિમપોંગ 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,060
કતિહાર 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,110
ખાગરીયા 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,110
કિશનગંજ 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,110
લાખીસરાય 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,110
મધેપુરા 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,110
મધુબાની 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,110
માલદા 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,060
મુન્જર 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,110
પૂર્ણિયા 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,110
સહર્ષ 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,110
સાહિબગંજ 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,170
સમસ્તીપુર 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,110
સુપૌલ 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,110
ઉત્તર દીનાજપુર 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,060
પશ્ચિમ જિલ્લો 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,520
અરરિયા : ચાંદીના ભાવ