અરવલ્લી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

અરવલ્લી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અરવલ્લી 07 જુલાઈ 2022 52,570
ભીલવાડા 07 જુલાઈ 2022 52,500
ચિત્તૌરગ. 07 જુલાઈ 2022 52,500
ડુંગરપુર 07 જુલાઈ 2022 52,500
જોધપુર 07 જુલાઈ 2022 52,500
નીમચ 07 જુલાઈ 2022 52,560
પાલી 07 જુલાઈ 2022 52,500
રાજસમંદ 07 જુલાઈ 2022 52,500
સિરોહી 07 જુલાઈ 2022 52,500
ઉદયપુર 07 જુલાઈ 2022 52,500
અરવલ્લી : સોનાનો ભાવ

અરવલ્લી : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અરવલ્લી 07 જુલાઈ 2022 58,270
ભીલવાડા 07 જુલાઈ 2022 58,190
ચિત્તૌરગ. 07 જુલાઈ 2022 58,190
ડુંગરપુર 07 જુલાઈ 2022 58,190
જોધપુર 07 જુલાઈ 2022 58,190
નીમચ 07 જુલાઈ 2022 58,260
પાલી 07 જુલાઈ 2022 58,190
રાજસમંદ 07 જુલાઈ 2022 58,190
સિરોહી 07 જુલાઈ 2022 58,190
ઉદયપુર 07 જુલાઈ 2022 58,190
અરવલ્લી : ચાંદીના ભાવ