અરવલ્લી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

અરવલ્લી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અરવલ્લી 18 જૂન 2024 71,440
ભીલવાડા 18 જૂન 2024 71,330
ચિત્તૌરગ. 18 જૂન 2024 71,330
ડુંગરપુર 18 જૂન 2024 71,330
જોધપુર 18 જૂન 2024 71,330
નીમચ 18 જૂન 2024 71,420
પાલી 18 જૂન 2024 71,330
રાજસમંદ 18 જૂન 2024 71,330
સિરોહી 18 જૂન 2024 71,330
ઉદયપુર 18 જૂન 2024 71,330
અરવલ્લી : સોનાનો ભાવ

અરવલ્લી : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અરવલ્લી 18 જૂન 2024 88,840
ભીલવાડા 18 જૂન 2024 88,710
ચિત્તૌરગ. 18 જૂન 2024 88,710
ડુંગરપુર 18 જૂન 2024 88,710
જોધપુર 18 જૂન 2024 88,710
નીમચ 18 જૂન 2024 88,820
પાલી 18 જૂન 2024 88,710
રાજસમંદ 18 જૂન 2024 88,710
સિરોહી 18 જૂન 2024 88,710
ઉદયપુર 18 જૂન 2024 88,710
અરવલ્લી : ચાંદીના ભાવ