બડગામ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

બડગામ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અનંતનાગ 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,440
બડગામ 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,440
બંદીપોરા 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,440
બારામુલ્લા 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,440
ડોડા 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,440
ગેન્ડરબલ 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,440
જમ્મુ 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,440
કારગિલ 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,440
કિશ્ત્વર 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,440
કુલગામ 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,440
કુપવાડા 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,440
પૂંછ 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,440
પુલવામા 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,440
રાજૌરી 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,440
રામબન 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,440
રિયાસી 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,440
સામ્બા 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,440
શોપિયન 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,440
શ્રીનગર 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,440
ઉધમપુર 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,440
બડગામ : સોનાનો ભાવ

બડગામ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અનંતનાગ 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,500
બડગામ 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,500
બંદીપોરા 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,500
બારામુલ્લા 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,500
ડોડા 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,500
ગેન્ડરબલ 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,500
જમ્મુ 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,500
કારગિલ 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,500
કિશ્ત્વર 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,500
કુલગામ 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,500
કુપવાડા 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,500
પૂંછ 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,500
પુલવામા 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,500
રાજૌરી 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,500
રામબન 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,500
રિયાસી 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,500
સામ્બા 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,500
શોપિયન 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,500
શ્રીનગર 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,500
ઉધમપુર 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,500
બડગામ : ચાંદીના ભાવ