બાગેશ્વર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

બાગેશ્વર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અલમોરા 05 જુલાઈ 2022 53,160
બાગેશ્વર 05 જુલાઈ 2022 53,160
ચમોલી 05 જુલાઈ 2022 53,160
ચંપાવાટ 05 જુલાઈ 2022 53,160
હરિદ્વાર 05 જુલાઈ 2022 53,160
મુરાદાબાદ 05 જુલાઈ 2022 53,150
નૈનીતાલ 05 જુલાઈ 2022 53,160
પૌરી 05 જુલાઈ 2022 53,160
પીલીભીત 05 જુલાઈ 2022 53,150
પિથોરાગ 05 જુલાઈ 2022 53,160
રામપુર 05 જુલાઈ 2022 53,150
રુદ્રપ્રયાગ 05 જુલાઈ 2022 53,160
તેહરી ગarhવાલ 05 જુલાઈ 2022 53,160
ઉધમસિંહ નાગર 05 જુલાઈ 2022 53,160
બાગેશ્વર : સોનાનો ભાવ

બાગેશ્વર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અલમોરા 05 જુલાઈ 2022 59,130
બાગેશ્વર 05 જુલાઈ 2022 59,130
ચમોલી 05 જુલાઈ 2022 59,130
ચંપાવાટ 05 જુલાઈ 2022 59,130
હરિદ્વાર 05 જુલાઈ 2022 59,130
મુરાદાબાદ 05 જુલાઈ 2022 59,110
નૈનીતાલ 05 જુલાઈ 2022 59,130
પૌરી 05 જુલાઈ 2022 59,130
પીલીભીત 05 જુલાઈ 2022 59,110
પિથોરાગ 05 જુલાઈ 2022 59,130
રામપુર 05 જુલાઈ 2022 59,110
રુદ્રપ્રયાગ 05 જુલાઈ 2022 59,130
તેહરી ગarhવાલ 05 જુલાઈ 2022 59,130
ઉધમસિંહ નાગર 05 જુલાઈ 2022 59,130
બાગેશ્વર : ચાંદીના ભાવ