બકસા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

બકસા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બકસા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,270
બાર્પેટા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,270
બિસ્નાથ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,270
બોન્ગાગાંવ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,270
ચિરંગ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,270
દારંગ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,270
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,360
ગોલપરા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,270
હોજાઈ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,270
જૈંટીયા હિલ્સ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,360
કામરૂપ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,270
કામરૂપ મેટ્રો 02 ઓક્ટોબર 2022 50,270
કોકરાઝાર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,270
મોરીગાંવ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,270
નાગાંવ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,270
નલબારી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,270
રી ભોઇ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,360
સોનીતપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,270
દક્ષિણ પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,360
તવાંગ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
ઉદલગુરી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,270
પશ્ચિમ કામેંગ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,360
બકસા : સોનાનો ભાવ

બકસા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બકસા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,920
બાર્પેટા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,920
બિસ્નાથ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,920
બોન્ગાગાંવ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,920
ચિરંગ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,920
દારંગ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,920
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ 02 ઓક્ટોબર 2022 57,020
ગોલપરા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,920
હોજાઈ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,920
જૈંટીયા હિલ્સ 02 ઓક્ટોબર 2022 57,020
કામરૂપ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,920
કામરૂપ મેટ્રો 02 ઓક્ટોબર 2022 56,920
કોકરાઝાર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,920
મોરીગાંવ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,920
નાગાંવ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,920
નલબારી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,920
રી ભોઇ 02 ઓક્ટોબર 2022 57,020
સોનીતપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,920
દક્ષિણ પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ 02 ઓક્ટોબર 2022 57,020
તવાંગ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
ઉદલગુરી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,920
પશ્ચિમ કામેંગ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ 02 ઓક્ટોબર 2022 57,020
બકસા : ચાંદીના ભાવ