બાલેશ્વર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

બાલેશ્વર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બાલેશ્વર 02 જુલાઈ 2022 51,710
ભદ્રક 02 જુલાઈ 2022 51,710
કટક 02 જુલાઈ 2022 51,710
પૂર્વ સિંહભૂમ 02 જુલાઈ 2022 51,710
જગતસિંગપુર 02 જુલાઈ 2022 51,710
જાજપુર 02 જુલાઈ 2022 51,710
ઝારગ્રામ 02 જુલાઈ 2022 51,630
કેન્દ્રપરા 02 જુલાઈ 2022 51,710
કેનઝાર 02 જુલાઈ 2022 51,710
મયુરભંજ 02 જુલાઈ 2022 51,710
પાસચિમ મેદનીપુર 02 જુલાઈ 2022 51,630
પુર્બા મેદનીપુર 02 જુલાઈ 2022 51,630
બાલેશ્વર : સોનાનો ભાવ

બાલેશ્વર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બાલેશ્વર 02 જુલાઈ 2022 59,710
ભદ્રક 02 જુલાઈ 2022 59,710
કટક 02 જુલાઈ 2022 59,710
પૂર્વ સિંહભૂમ 02 જુલાઈ 2022 59,710
જગતસિંગપુર 02 જુલાઈ 2022 59,710
જાજપુર 02 જુલાઈ 2022 59,710
ઝારગ્રામ 02 જુલાઈ 2022 59,620
કેન્દ્રપરા 02 જુલાઈ 2022 59,710
કેનઝાર 02 જુલાઈ 2022 59,710
મયુરભંજ 02 જુલાઈ 2022 59,710
પાસચિમ મેદનીપુર 02 જુલાઈ 2022 59,620
પુર્બા મેદનીપુર 02 જુલાઈ 2022 59,620
બાલેશ્વર : ચાંદીના ભાવ