બલિયા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

બલિયા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અરવાલ 30 મે 2023 60,000
Aurangરંગાબાદ 30 મે 2023 60,000
આઝમગ. 30 મે 2023 60,050
બલિયા 30 મે 2023 60,050
બેટિઆહ 30 મે 2023 60,000
ભોજપુર 30 મે 2023 60,000
બક્સર 30 મે 2023 60,000
ચંદૌલી 30 મે 2023 60,050
છપરા 30 મે 2023 60,000
દેવરિયા 30 મે 2023 60,050
ગયા 30 મે 2023 60,000
ગાજીપુર 30 મે 2023 60,050
ગોપાલગંજ 30 મે 2023 60,000
ગોરખપુર 30 મે 2023 60,050
જૈનપુર 30 મે 2023 60,050
જહાનાબાદ 30 મે 2023 60,000
કૈમૂર 30 મે 2023 60,000
કુશીનગર 30 મે 2023 60,050
મૌનાથભંજન 30 મે 2023 60,050
મોતીહારી 30 મે 2023 60,000
મુઝફ્ફરપુર 30 મે 2023 60,000
નાલંદા 30 મે 2023 60,000
પટણા 30 મે 2023 60,000
રોહતાસ 30 મે 2023 60,000
સંત કબીર નગર 30 મે 2023 60,050
શીઓહર 30 મે 2023 60,000
સીવાન 30 મે 2023 60,000
વૈશાલી 30 મે 2023 60,000
વારાણસી 30 મે 2023 60,050
બલિયા : સોનાનો ભાવ

બલિયા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અરવાલ 30 મે 2023 71,000
Aurangરંગાબાદ 30 મે 2023 71,000
આઝમગ. 30 મે 2023 71,060
બલિયા 30 મે 2023 71,060
બેટિઆહ 30 મે 2023 71,000
ભોજપુર 30 મે 2023 71,000
બક્સર 30 મે 2023 71,000
ચંદૌલી 30 મે 2023 71,060
છપરા 30 મે 2023 71,000
દેવરિયા 30 મે 2023 71,060
ગયા 30 મે 2023 71,000
ગાજીપુર 30 મે 2023 71,060
ગોપાલગંજ 30 મે 2023 71,000
ગોરખપુર 30 મે 2023 71,060
જૈનપુર 30 મે 2023 71,060
જહાનાબાદ 30 મે 2023 71,000
કૈમૂર 30 મે 2023 71,000
કુશીનગર 30 મે 2023 71,060
મૌનાથભંજન 30 મે 2023 71,060
મોતીહારી 30 મે 2023 71,000
મુઝફ્ફરપુર 30 મે 2023 71,000
નાલંદા 30 મે 2023 71,000
પટણા 30 મે 2023 71,000
રોહતાસ 30 મે 2023 71,000
સંત કબીર નગર 30 મે 2023 71,060
શીઓહર 30 મે 2023 71,000
સીવાન 30 મે 2023 71,000
વૈશાલી 30 મે 2023 71,000
વારાણસી 30 મે 2023 71,060
બલિયા : ચાંદીના ભાવ