બલિયા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

બલિયા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અરવાલ 02 જુલાઈ 2022 51,670
Aurangરંગાબાદ 02 જુલાઈ 2022 51,670
આઝમગ. 02 જુલાઈ 2022 51,710
બલિયા 02 જુલાઈ 2022 51,710
બેટિઆહ 02 જુલાઈ 2022 51,670
ભોજપુર 02 જુલાઈ 2022 51,670
બક્સર 02 જુલાઈ 2022 51,670
ચંદૌલી 02 જુલાઈ 2022 51,710
છપરા 02 જુલાઈ 2022 51,670
દેવરિયા 02 જુલાઈ 2022 51,710
ગયા 02 જુલાઈ 2022 51,670
ગાજીપુર 02 જુલાઈ 2022 51,710
ગોપાલગંજ 02 જુલાઈ 2022 51,670
ગોરખપુર 02 જુલાઈ 2022 51,710
જૈનપુર 02 જુલાઈ 2022 51,710
જહાનાબાદ 02 જુલાઈ 2022 51,670
કૈમૂર 02 જુલાઈ 2022 51,670
કુશીનગર 02 જુલાઈ 2022 51,710
મૌનાથભંજન 02 જુલાઈ 2022 51,710
મોતીહારી 02 જુલાઈ 2022 51,670
મુઝફ્ફરપુર 02 જુલાઈ 2022 51,670
નાલંદા 02 જુલાઈ 2022 51,670
પટણા 02 જુલાઈ 2022 51,670
રોહતાસ 02 જુલાઈ 2022 51,670
સંત કબીર નગર 02 જુલાઈ 2022 51,710
શીઓહર 02 જુલાઈ 2022 51,670
સીવાન 02 જુલાઈ 2022 51,670
વૈશાલી 02 જુલાઈ 2022 51,670
વારાણસી 02 જુલાઈ 2022 51,710
બલિયા : સોનાનો ભાવ

બલિયા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અરવાલ 02 જુલાઈ 2022 59,670
Aurangરંગાબાદ 02 જુલાઈ 2022 59,670
આઝમગ. 02 જુલાઈ 2022 59,710
બલિયા 02 જુલાઈ 2022 59,710
બેટિઆહ 02 જુલાઈ 2022 59,670
ભોજપુર 02 જુલાઈ 2022 59,670
બક્સર 02 જુલાઈ 2022 59,670
ચંદૌલી 02 જુલાઈ 2022 59,710
છપરા 02 જુલાઈ 2022 59,670
દેવરિયા 02 જુલાઈ 2022 59,710
ગયા 02 જુલાઈ 2022 59,670
ગાજીપુર 02 જુલાઈ 2022 59,710
ગોપાલગંજ 02 જુલાઈ 2022 59,670
ગોરખપુર 02 જુલાઈ 2022 59,710
જૈનપુર 02 જુલાઈ 2022 59,710
જહાનાબાદ 02 જુલાઈ 2022 59,670
કૈમૂર 02 જુલાઈ 2022 59,670
કુશીનગર 02 જુલાઈ 2022 59,710
મૌનાથભંજન 02 જુલાઈ 2022 59,710
મોતીહારી 02 જુલાઈ 2022 59,670
મુઝફ્ફરપુર 02 જુલાઈ 2022 59,670
નાલંદા 02 જુલાઈ 2022 59,670
પટણા 02 જુલાઈ 2022 59,670
રોહતાસ 02 જુલાઈ 2022 59,670
સંત કબીર નગર 02 જુલાઈ 2022 59,710
શીઓહર 02 જુલાઈ 2022 59,670
સીવાન 02 જુલાઈ 2022 59,670
વૈશાલી 02 જુલાઈ 2022 59,670
વારાણસી 02 જુલાઈ 2022 59,710
બલિયા : ચાંદીના ભાવ