બેંગ્લોર રૂરલ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

બેંગ્લોર રૂરલ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અનંતપુર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 50,000
બેંગ્લોર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,960
બેંગ્લોર રૂરલ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,960
ચામરાજનગર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,960
ચિકકાબલ્લાપુરા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,960
ધર્મપુરી 29 સપ્ટેમ્બર 2022 50,060
કોલર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,960
કૃષ્ણગિરિ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 50,060
માંડ્યા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,960
મૈસુર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,960
રામનગર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,960
તુમ્કુર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,960
બેંગ્લોર રૂરલ : સોનાનો ભાવ

બેંગ્લોર રૂરલ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અનંતપુર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,530
બેંગ્લોર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,490
બેંગ્લોર રૂરલ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,490
ચામરાજનગર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,490
ચિકકાબલ્લાપુરા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,490
ધર્મપુરી 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,610
કોલર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,490
કૃષ્ણગિરિ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,610
માંડ્યા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,490
મૈસુર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,490
રામનગર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,490
તુમ્કુર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,490
બેંગ્લોર રૂરલ : ચાંદીના ભાવ