બેંગ્લોર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

બેંગ્લોર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બેંગ્લોર 07 જૂન 2023 59,860
બેંગ્લોર રૂરલ 07 જૂન 2023 59,860
ચામરાજનગર 07 જૂન 2023 59,860
ચિકકાબલ્લાપુરા 07 જૂન 2023 59,860
ધર્મપુરી 07 જૂન 2023 59,990
કોલર 07 જૂન 2023 59,860
કૃષ્ણગિરિ 07 જૂન 2023 59,990
માંડ્યા 07 જૂન 2023 59,860
મૈસુર 07 જૂન 2023 59,860
રામનગર 07 જૂન 2023 59,860
સાલેમ 07 જૂન 2023 59,990
તુમ્કુર 07 જૂન 2023 59,860
બેંગ્લોર : સોનાનો ભાવ

બેંગ્લોર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બેંગ્લોર 07 જૂન 2023 71,890
બેંગ્લોર રૂરલ 07 જૂન 2023 71,890
ચામરાજનગર 07 જૂન 2023 71,890
ચિકકાબલ્લાપુરા 07 જૂન 2023 71,890
ધર્મપુરી 07 જૂન 2023 72,040
કોલર 07 જૂન 2023 71,890
કૃષ્ણગિરિ 07 જૂન 2023 72,040
માંડ્યા 07 જૂન 2023 71,890
મૈસુર 07 જૂન 2023 71,890
રામનગર 07 જૂન 2023 71,890
સાલેમ 07 જૂન 2023 72,040
તુમ્કુર 07 જૂન 2023 71,890
બેંગ્લોર : ચાંદીના ભાવ