બેંગ્લોર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

બેંગ્લોર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બેંગ્લોર 03 જુલાઈ 2022 51,740
બેંગ્લોર રૂરલ 03 જુલાઈ 2022 51,740
ચામરાજનગર 03 જુલાઈ 2022 51,740
ચિકકાબલ્લાપુરા 03 જુલાઈ 2022 51,740
ધર્મપુરી 03 જુલાઈ 2022 51,850
કોલર 03 જુલાઈ 2022 51,740
કૃષ્ણગિરિ 03 જુલાઈ 2022 51,850
માંડ્યા 03 જુલાઈ 2022 51,740
મૈસુર 03 જુલાઈ 2022 51,740
રામનગર 03 જુલાઈ 2022 51,740
સાલેમ 03 જુલાઈ 2022 51,850
તુમ્કુર 03 જુલાઈ 2022 51,740
બેંગ્લોર : સોનાનો ભાવ

બેંગ્લોર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બેંગ્લોર 03 જુલાઈ 2022 59,740
બેંગ્લોર રૂરલ 03 જુલાઈ 2022 59,740
ચામરાજનગર 03 જુલાઈ 2022 59,740
ચિકકાબલ્લાપુરા 03 જુલાઈ 2022 59,740
ધર્મપુરી 03 જુલાઈ 2022 59,870
કોલર 03 જુલાઈ 2022 59,740
કૃષ્ણગિરિ 03 જુલાઈ 2022 59,870
માંડ્યા 03 જુલાઈ 2022 59,740
મૈસુર 03 જુલાઈ 2022 59,740
રામનગર 03 જુલાઈ 2022 59,740
સાલેમ 03 જુલાઈ 2022 59,870
તુમ્કુર 03 જુલાઈ 2022 59,740
બેંગ્લોર : ચાંદીના ભાવ