બંકુરા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

બંકુરા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બંકુરા 02 જુલાઈ 2022 51,630
બરધમન 02 જુલાઈ 2022 51,630
બીરભૂમ 02 જુલાઈ 2022 51,630
બોકારો 02 જુલાઈ 2022 51,710
દેવગarh 02 જુલાઈ 2022 51,710
ધનબાદ 02 જુલાઈ 2022 51,710
દુમકા 02 જુલાઈ 2022 51,710
પૂર્વ સિંહભૂમ 02 જુલાઈ 2022 51,710
ગિરિડીહ 02 જુલાઈ 2022 51,710
હુગલી 02 જુલાઈ 2022 51,630
હાવડા 02 જુલાઈ 2022 51,630
જામતારા 02 જુલાઈ 2022 51,710
ઝારગ્રામ 02 જુલાઈ 2022 51,630
કોલકાતા 02 જુલાઈ 2022 51,630
મયુરભંજ 02 જુલાઈ 2022 51,710
નાદિયા 02 જુલાઈ 2022 51,630
ઉત્તર 24 પરગણા 02 જુલાઈ 2022 51,630
પાસચિમ બર્ધમાન 02 જુલાઈ 2022 51,630
પાસચિમ મેદનીપુર 02 જુલાઈ 2022 51,630
પૂર્વ બર્ધમાન 02 જુલાઈ 2022 51,630
પુર્બા મેદનીપુર 02 જુલાઈ 2022 51,630
પુરૂલિયા 02 જુલાઈ 2022 51,630
સરૈકલા ખરાસાવન 02 જુલાઈ 2022 51,710
બંકુરા : સોનાનો ભાવ

બંકુરા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બંકુરા 02 જુલાઈ 2022 59,620
બરધમન 02 જુલાઈ 2022 59,620
બીરભૂમ 02 જુલાઈ 2022 59,620
બોકારો 02 જુલાઈ 2022 59,710
દેવગarh 02 જુલાઈ 2022 59,710
ધનબાદ 02 જુલાઈ 2022 59,710
દુમકા 02 જુલાઈ 2022 59,710
પૂર્વ સિંહભૂમ 02 જુલાઈ 2022 59,710
ગિરિડીહ 02 જુલાઈ 2022 59,710
હુગલી 02 જુલાઈ 2022 59,620
હાવડા 02 જુલાઈ 2022 59,620
જામતારા 02 જુલાઈ 2022 59,710
ઝારગ્રામ 02 જુલાઈ 2022 59,620
કોલકાતા 02 જુલાઈ 2022 59,620
મયુરભંજ 02 જુલાઈ 2022 59,710
નાદિયા 02 જુલાઈ 2022 59,620
ઉત્તર 24 પરગણા 02 જુલાઈ 2022 59,620
પાસચિમ બર્ધમાન 02 જુલાઈ 2022 59,620
પાસચિમ મેદનીપુર 02 જુલાઈ 2022 59,620
પૂર્વ બર્ધમાન 02 જુલાઈ 2022 59,620
પુર્બા મેદનીપુર 02 જુલાઈ 2022 59,620
પુરૂલિયા 02 જુલાઈ 2022 59,620
સરૈકલા ખરાસાવન 02 જુલાઈ 2022 59,710
બંકુરા : ચાંદીના ભાવ