બાંસવારા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

બાંસવારા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અગર માલવા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
અલીરાજપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
બાંસવારા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
છોટા ઉદેપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
ચિત્તૌરગ. 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
દાહોદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
ધર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
ડુંગરપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
હિંમતનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
ઝાબુઆ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
મહીસાગર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
મંદસૌર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
નીમચ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
પંચ મહેલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
પ્રતાપગgarh 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
રતલામ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
ઉદયપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
ઉજ્જૈન 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
બાંસવારા : સોનાનો ભાવ

બાંસવારા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અગર માલવા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
અલીરાજપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
બાંસવારા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,790
છોટા ઉદેપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
ચિત્તૌરગ. 02 ઓક્ટોબર 2022 56,790
દાહોદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
ધર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
ડુંગરપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,790
હિંમતનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
ઝાબુઆ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
મહીસાગર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
મંદસૌર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
નીમચ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
પંચ મહેલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
પ્રતાપગgarh 02 ઓક્ટોબર 2022 56,790
રતલામ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
ઉદયપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,790
ઉજ્જૈન 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
બાંસવારા : ચાંદીના ભાવ