બરધમન : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

બરધમન : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બંકુરા 07 જુલાઈ 2022 52,440
બરધમન 07 જુલાઈ 2022 52,440
બીરભૂમ 07 જુલાઈ 2022 52,440
ધનબાદ 07 જુલાઈ 2022 52,520
દુમકા 07 જુલાઈ 2022 52,520
હુગલી 07 જુલાઈ 2022 52,440
હાવડા 07 જુલાઈ 2022 52,440
જામતારા 07 જુલાઈ 2022 52,520
ઝારગ્રામ 07 જુલાઈ 2022 52,440
કોલકાતા 07 જુલાઈ 2022 52,440
મુર્શિદાબાદ 07 જુલાઈ 2022 52,440
નાદિયા 07 જુલાઈ 2022 52,440
ઉત્તર 24 પરગણા 07 જુલાઈ 2022 52,440
પાકુર 07 જુલાઈ 2022 52,520
પાસચિમ બર્ધમાન 07 જુલાઈ 2022 52,440
પાસચિમ મેદનીપુર 07 જુલાઈ 2022 52,440
પૂર્વ બર્ધમાન 07 જુલાઈ 2022 52,440
પુર્બા મેદનીપુર 07 જુલાઈ 2022 52,440
પુરૂલિયા 07 જુલાઈ 2022 52,440
દક્ષિણ 24 પરગણા 07 જુલાઈ 2022 52,440
બરધમન : સોનાનો ભાવ

બરધમન : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બંકુરા 07 જુલાઈ 2022 58,120
બરધમન 07 જુલાઈ 2022 58,120
બીરભૂમ 07 જુલાઈ 2022 58,120
ધનબાદ 07 જુલાઈ 2022 58,210
દુમકા 07 જુલાઈ 2022 58,210
હુગલી 07 જુલાઈ 2022 58,120
હાવડા 07 જુલાઈ 2022 58,120
જામતારા 07 જુલાઈ 2022 58,210
ઝારગ્રામ 07 જુલાઈ 2022 58,120
કોલકાતા 07 જુલાઈ 2022 58,120
મુર્શિદાબાદ 07 જુલાઈ 2022 58,120
નાદિયા 07 જુલાઈ 2022 58,120
ઉત્તર 24 પરગણા 07 જુલાઈ 2022 58,120
પાકુર 07 જુલાઈ 2022 58,210
પાસચિમ બર્ધમાન 07 જુલાઈ 2022 58,120
પાસચિમ મેદનીપુર 07 જુલાઈ 2022 58,120
પૂર્વ બર્ધમાન 07 જુલાઈ 2022 58,120
પુર્બા મેદનીપુર 07 જુલાઈ 2022 58,120
પુરૂલિયા 07 જુલાઈ 2022 58,120
દક્ષિણ 24 પરગણા 07 જુલાઈ 2022 58,120
બરધમન : ચાંદીના ભાવ