બાર્નાલા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

બાર્નાલા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અંબાલા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,150
અમૃતસર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
બાર્નાલા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
બાથિંડા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
બિલાસપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
ચંદીગ. 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
ફરીદકોટ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
ફતેહાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,150
ફતેહગgarh સાહિબ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
ફાજિલકા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
ફિરોઝપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
હનુમાનગ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
હિસાર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,150
હોશિયારપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
જલંધર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
જીંદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,150
કૈથલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,150
કપુરથલા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
કરનાલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,150
કુરુક્ષેત્ર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,150
લુધિયાણા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
માણસા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
મોગા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
મુકતસર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
પંચકુલા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,150
પટિયાલા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
રૂપનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
સંગ્રુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
સાસ નગર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
સિરસા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,150
સોલન 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
તરણ તરણ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
ના 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
બાર્નાલા : સોનાનો ભાવ

બાર્નાલા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અંબાલા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,780
અમૃતસર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
બાર્નાલા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
બાથિંડા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
બિલાસપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
ચંદીગ. 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
ફરીદકોટ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
ફતેહાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,780
ફતેહગgarh સાહિબ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
ફાજિલકા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
ફિરોઝપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
હનુમાનગ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,790
હિસાર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,780
હોશિયારપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
જલંધર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
જીંદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,780
કૈથલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,780
કપુરથલા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
કરનાલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,780
કુરુક્ષેત્ર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,780
લુધિયાણા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
માણસા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
મોગા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
મુકતસર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
પંચકુલા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,780
પટિયાલા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
રૂપનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
સંગ્રુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
સાસ નગર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
સિરસા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,780
સોલન 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
તરણ તરણ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
ના 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
બાર્નાલા : ચાંદીના ભાવ